Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ya?l? Adam?n A?k Hikayesi

Evvel zaman içinde Memleketin birinde 90 ya?lar?nda fakat çok dinç ve genç görünümlü bir adam ya?arm???

Çevresinde bulunan herkes ona çok özenir ve sorarlarm??.

"bu gençli?in s?rr? nedir" diye.

?htiyar delikanl? güler geçermi? her soruldukça bu soruya.

Ama sorular s?k ve soranlar ço?al?nca cevap vermek vacip olmu? sanki.

Dü?ünmü? nas?l anlat?r?m bu s?rr?m? kolayca

herkese. Sonra karar vermi? tüm merakl?lar? yeme?e davet etmeye evine.

"Bu davette size s?rr?m? aç?klayaca??m" demi?.

Herkes merakla davete gelmi?. Yemekler yenilmi?, içilmi?, sohbetler edilmi? vakit iyice gecikmi?.

Ama gençlik s?rr? ile ilgili tek kelam edilmemi?.

Herkes konu ne zaman aç?lacak diye merak ederken adamca??z huri gibi sevimli han?m?na seslenmi?.

"Hatun , ?u kilerden bir karpuz getirirmisin bize sana zahmet!.."

Han?m hemen do?rulmu? kilere giderek ka? ile göz aras?nda gidip bir karpuz getirmi?.

Adamca??z ?öyle eliyle bir vurmu? t?k t?k diye sonra da :

" Bu olmam?? han?m, güzel ç?kmayacak, ba?ka

getirir misin bir zahmet" demi?.

Han?m onu götürmü? bir tane daha getirmi?. Adam onu da bir yoklam?? yine be?enmemi?.

"Han?m sana yine zahmet olacak ama bu da olmam?? ba?ka bir tane getirir misin" demi?.

Ba?ka istemi??. Bu böylece dört sefer daha tekrarlanm?? .

Dedemiz be?incide karpuzu be?enmi? ve karpuz kesilmi?, misafirlere ikram edilmi??. Herkes karpuzunu afiyetle yerken bizim dedecik sormu?.

"Eeeee?. Arkada?lar i?te benim gençli?imin s?rr? burada anlad?n?z m???" Herkes birbirinin yüzüne bakm??. Kimse bi?ey anlamam??..

"Aman dede demi?ler nerde? Anlamad?k biz bu s?rr?!"

Dedecik gülmü?.

"Efendiler" demi?

"O gördü?ünüz karpuz kilerde bir tanecikti, tekti. Ben han?ma git de ba?ka getir dedikçe o kilere gidip geliyor ayn? karpuzu getiriyordu. Bir kere bile (aman be adam, delimisin nesin ?u tek karpuzu ne

ta??ttt?r?yorsun bana defalarca. ) demedi. Beni sizin önünüzde mahcup duruma dü?ürmedi. ??te bütün bu gençli?imi han?m?ma borçluyum. "

"Biz birbirimizi hiç ba?kalar?n?n önünde zor

duruma dü?ürmeyiz. Aile içindeki hiçbir ?eyi d??ar?ya yans?tmay?z. Hep birbirimize destek olur, dert orta?? olur, yard?m ederiz. Birbirimizle ilgili olan problemleri yine birbirimize anlat?r?z. ?yi kötü her olay? da birlikte payla??r?z. "

demi?.

Hayat?n?z seçti?iniz kad?nd?r..

Zevkli bir kad?na rastlarsan?z, ZEVK?N?Z,

bilgili bir kad?na rastlarsan?z B?LG?N?Z,

zeki bir kad?na rastlarsan?z ZEKANIZ geli?ir.

Hayat kat katt?r.

Babil'in Asma Bahçeleri gibi teraslar halinde yükselir ve bir terastan bir terasa sizi kad?nlar götürür.

Ve bugün durdu?unuz teras , seyretti?iniz manzara, gördü?ünüz hayat yan?n?zdaki kad?n?n teras?, manzaras? ve hayat?d?r.

Hayat?n?z seçti?iniz kad?nd?r.

OKUDUYSAN BE?EN BA?KALARI DA OKUSUN D?YE PAYLA? !

CAN YÜCEL

#10

 
© 2015
AŞK