Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yavuz Sultan Selim Sözleri

Cesaret insan? zafere, karars?zl?k tehlikeye, korkakl?k ise ölüme götürür.

Devletleri y?kan tüm hatalar?n alt?nda nice gururun gafleti yatar.

Biz bunca me?akkate alk?? u?runa katlanmad?k, halis niyetimiz r?zay? ilahidir.

Ey can?m, e?er sana Selimi gibi yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana ba?lan?p dosttan uzak olma.

Ümit sabah? Mustafa(s. a. v. )'n?n güzel yüzüdür. Gay?p s?rlar? O'nun ârif olan gönlünden do?ar.

Ümit eliyle Mustafa(s. a. v. )'n?n ete?ine yap??an herkes güne? gibi aya??n? fele?in üstüne basar.

O'nun a?k? ile gönlü mahzun olan her sîne ne bahtiyard?r! Mustafa(s. a. v. )'n?n yoluna kurban edilen can, ne aziz bir cand?r!

Ümmetlerin cevahir madenlerinden ç?kard?klar? bütün lâ'l ve inciler Mustafa(s. a. v. )'n?n (gazada k?r?lan) tek inci di?inin diyetidir

Ben Allah'?n (c. c. ) emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yard?m etmek için z?rh giydim, k?l?ç k??and?m.

O Peygamberlerin Padi?ah?d?r. Di?er peygamberler O'nun ordusudur. Yarad?l??tan maksat O'dur. Bu kevn-ü mekân O'nun yüzü suyu hürmetine yarat?lm?? bir tufeyldir.

Her dertli, mihnete tahammül için biraz gönlünde kuvvet buluyorsa bu kuvvet Mustafa(s. a. v. )'dan gelir. Onun için her dertli O'na minnettard?r.

Gönlünü ve can?n? O'nun a?k?na veren kimse ne kahramand?r! Dü?üncesi daima Mustafa(s. a. v. ) olan kimse ne huzur ve rahat içindedir.

Güne? Mustafa(s. a. v. )'n?n yüzünün aynas?n?n bir aksidir. Her iki âlem, Mustafa(s. a. v. )'n?n bir k?l?na ba?lanm??t?r.

Ey gönül! Ba?kas?ndan yard?m ve dostluk umarak ya?ama, dü?mandan da korkma! Devlet ve saltanat ancak ALLAH(c. c. )'?n verdi?idir.

K?l?c?m?z parlad?kça dü?man?n gözü ondan ayr?l?p bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslan?r da yalt?r?klanmazsa dü?man bizi görmek de?il, bir de tepeden bakar.

#1515

 
© 2015
AŞK