Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yazarlardan Al?nt? Cümleler

Varaca??n yeri bilmiyorsan vard???n yerlerin hiçbir önemi yok.

Alt?nlar? zamanla biriktirerek sat?n alabilirsiniz. Ancak zamanla biriktirdi?iniz alt?nlar? vererek geçen zaman? asla sat?n alamazs?n?z.

Haks?zl??a sap?p bütün insanlar seni takip edece?ine, adaletle hareket edip tek ba??na kal, daha iyi. - Gandi

Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus

Ak?l, yaln?z do?rulukta bulunur. Goethe

Hiçle ba?layan, hiçle biter. Cornellius Gallus

Tanr?m, beni arkada?lar?mdan kurtar ki, kendimi dü?manlar?ma kar?? koruyabileyim. Mare?al De Villars

Ba??bo?luk, sersemlerin tatilidir. Chesterfield

Kendine güvenen herkes, dünyay? idare edebilir. Voltaire

Yaln?z güç taraf?ndan desteklenen güç, titremeye mahkûmdur. Kossuth

Zaman de?erlidir; ama do?ruluk daha de?erlidir. Disraeli

Yüzünü güne?e çeviren insan, gölge görmez. Helen Keller

Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar. Sallust

Kitaplar, hiç solmayacak ?ifal? bitkilerdir. Herrick

Sözler, tutulmak için verilir. Sw?ft

Do?ru olan, hakl? oland?r. Alexender Pope

Sanat benim; bilim biziz. Claude Bernard

Bir tek ki?iye yap?lan haks?zl?k, bütün toplulu?a yönelmi? bir tehdittir. Montes Quiev

Adalet, önce devletten gelir. Aristo

Gençlikte, güzellikte ak?l arama Homeros

Gerçek bir arkada?, iki gövdede ya?ayan tek bir ruhtur. Aristo

Bütün ?eyler ya yeni ya da büyük olduklar? için be?enilirler. Bacon

Bir devletin y?k?l???yla birlikte yasalar? da ço?al?r. Tacitus

Tanr?, dolu ellere de?il, temiz ellere bakar. Syrus

Dehan?n fitili, hayat?n fitilinden daha çabuk yanar. Schiller

Ba?lang?c? olan bir ?ey, nas?l olsa biter. Ovintilian

Bir diplomat evet derse, belki anlam?n? ç?kar?n; belki derse de hay?r. ... E?er bir diplomat hay?r derse, o adam diplomat de?ildir. Anonim Özlü Sözler

Her ?eyin ba?lang?c? küçüktür. Çiçero

Bar??? koruman?n en iyi yolu, sava?a haz?r olmakt?r. Washington

Bir yan? dinlemeden karar veren, do?ru karar verse bile adaletsizlik etmi? say?l?r. Seneca

Adaleti, akl?n yard?m? olmadan kullanmak imkâns?zd?r. Frevde

Arkada? edinmenin tek yolu, arkada? olmakt?r. Emerson

Bildi?im tek sanat ?udur: Be?enmemek. Lord Byron

Tanr?'n?n de?irmeni a??r ama iyi ö?ütür. George Herbert

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Landor

Özlü Sözler

Adil olmayan ulus hür de olamaz. E. J. Sieyes

Tanr?, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur'an-? Kerim

?nsanlar?n ço?unda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vard?r. La Rochefoucauld

?nsanc?l olmad?kça adil olamazs?n. Vauvenerguas

Aptallar, ak?ll?lardan pek az ?ey ö?renirler; ama ak?ll?lar aptallardan çok ?ey ö?renirler. Cato

Ba?lamak, yar? bitirmektir. Horatius

Hastal?klar ba?lamaya görsün, dünyan?n bütün ilaçlar?n? getirsen yine faydas?zd?r. Ovidius

?yi bitirmek, iyi ba?lamaktan daha üstündür. Ovidius

Bizi be?enenlerin hepsini severiz; ama be?endiklerimizin hepsini sevmeyiz. La Rochefoucauld

Aptallar, eski olaylar? hat?rlamay?, bir bilim sayarlar. Planche

Ancak, kendi kendini idare edebilen ak?ll? insanlar hürdür. Horace

Alk??, zay?flar?n amac? ve sonudur. C. C. Colton

Alk??? en sessiz ?ekilde kar??layan, alk??? hak etmi? demektir. Emerson

Sa?l?kl? ya?am?m?z?n ilk yar?s?n? ana-babalar, ikinci yar?s?n? da çocuklar mahvediyor. Clerence S. Darrow

Ana-babalar?n çocuklar?na gösterebilece?i en büyük sevgi, onlarla kuraca?? arkada?l?kt?r. Henry Ward Beecher

An?tlara ihtiyaç duymayanlar, an?tlar?n?n dikilmesini hak etmi?lerdir. Hazzlit

Ta?lar de?il, yap?lan i?ler an?tlar? meydana getirir. Motley

Ana-babalar?m?z tesadüfle, arkada?lar?m?z seçimle kazan?l?r. Delille

Arkada?lar?n?z? kaç?rmaman?n tek yolu ?udur: Ne borç alacaks?n?z, ne de borç vereceksiniz. Paul De Kock

En iyi arkada?lar hayvanlard?r; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot

Bana arkada??n? söyle, sana kim oldu?unu söyleyeyim. Miguel de Cervantes

Arkada?lar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklars?n?z da ondan. Caude Mermet

Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. Thomas Edison

Ba?kalar? için zor olan? yapmak kabiliyetli olmakt?r; kabiliyetliler için imkâns?z olan? yapmak da, dâhi olmakt?r. Henry Frederic Amiel

Deha, insan?n kendi ate?ini yakmas?d?r. John Foster

Devlet ba?kan? olmaktansa, hakl? olmay? tercih ederim. Henry Clay

Bir insan devlet ba?kan? olurken getirdi?i ünü, ayr?l?rken götüremez. Jefferson

Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister. Yetmi? ya??na gelince, yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S. Darrow

A??r a??r h?zlan. Augutus Caesar

Ak?ll? insan, bütün yumurtalar?n? bir tek sepete koymaz. Cervantes

Arkada?l?k her zaman gölge veren bir a?açt?r. Colaridge

Arkada?l?k, hayat?n ?arab?d?r. Young

Nezaketle ba?layan bir arkada?l???n kökleri kolayca sökülebilir. Gerge Eliot

Arkada?l?k, yap?lmaz; do?ar. H. B. Adams

Çok ünlü bir ki?inin hiç arkada?? yoktur. Gray

Dü?man isterseniz, dostlar?n?z? geçmeye çal???n?z. Dost isterseniz, b?rak?n, dostlar?n?z sizi geçsin. La Rochefoucaukd

Kad?nlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkada? edinemezler. Lord Lyttleton

Banker, güzel havalarda size bir ?emsiye verip ya?murlu bir günde geri alan adamd?r. Anonim

Banka hesaplar?, ordulara kar?? koymaktan daha tehlikelidir. Jefferson

Bar?? bile, büyük ücretle sat?n al?n?r. Franklin

En kötü bar??, en hakl? sava?tan daha iyidir. Çiçero

Yaln?z i?siz olanlar de?il, daha iyi i?ler yapabilecek olanlar da ba??bo?tur. Sokrates

?eytan, i?lerini gördürmek için i?siz elleri seçer. Isaac Watts

Ba?kalar?n?n yan?lmalar?na bak, dikkati ö?renirsin. Syrus

Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atl? gidiverir. Franklin

Her din, öteki dinler kadar do?rudur. Burton

?nsanlar din hakk?nda yazarlar, sava??rlar, ölürler de, din için ya?amas?n? bilmezler. Colton

Diplomat, kad?nlar?n do?um günlerini hat?rlayan, ama ya?lar?n? unutan adamd?r. Anonim

?nsan? daha az de?il, do?ay? daha çok severim. Lord Byron

Do?an?n en büyük arma?an?, hayat?n k?sal???d?r. Plinius

Her?ey ayn? nefesten al?r: Hayvanlar, insanlar, a?açlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanlar?n ruhu büyük bir yaln?zl??a bo?ulur; insanlar yaln?zl?ktan ölür. K?z?lderili Reisi Seattle

Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla ... Oscar Wilde

Yalan ölümlü, do?ru ölümsüzdür. Mary Baker Eddy

Do?ruyu konu?mak için iki ki?i ister: do?ru söyleyen, do?ru dinleyen! Thoreau

Neden iki kula??m?za kar??l?k bir dilimiz var, biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konu?al?m diye. Diyojen

Kimse, duymak istemeyen kadar sa??r olamaz. M. Henry

E?itim bir insan?n diktatör olmas?na de?il, önder olmas?na yarar. Lord Brougham

E?itim, ö?rencilere sayg?yla ba?lar. Emerson

E?itim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann

Biz mi çocuklar?m?z? e?itiyoruz, yoksa onlar m? bizi? Sigeirner

E?itim ana kuca??nda ba?lar; her söylenilen kelime çocu?un ki?ili?ine konan bir tu?lad?r. Hosea Ballov

Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü y?kar. John Flo Rio

Erdemin tek arma?an? yine erdemdir. Emerson

Erdemli ki?inin uykusu tatl? olur. Addison

Bir yüzy?l?n felsefesi, bir sonraki yüzy?l?n sa?duyusudur. Henry Ward Beecher

Az felsefe insan? tanr? tan?mazl??a, derinlemesine felsefe de tanr?'ya götürür. Bacon

Felsefe, hiçlikten gelip hiçli?e giden bir yoldur. Bierce

F?rsat, adam?n kap?s?n? iki kere çalmaz. Chamfort

Her insan?n hayat?nda mutlulu?a kavu?abilmesi için verilmi? bir saat vard?r. ??, o saati kaç?rmamakta. ...Beaumont ?le Fletcher

Birini bekletmek en büyük alçakl?kt?r. Zaman?n? çalaca??na, paras?n? çal, daha iyi. Horace Mann

Ben bu ba?ar?y?, her toplant?ya çeyrek saat erken gitmekle kazand?m. Nelson

Gerçe?in rengi gridir. Andre Gide

Gerçekler, aranmad?klar? zaman da aç??a ç?karlar. Menander

Gerçe?in da?lar?na umutsuzlukla ç?k?lmaz. Nietzsche

Gö?ün her yerde mavi oldu?unu anlamak için dünyay? dola?man?z gerekmez. Goethe

?nsan? yaralayan tek ?ey, gerçektir. Napoleon

Bir insan? do?ru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz. G. Bernard Shaw

Güvenilmek, sevilmekten iyidir. George Macdonald

Kendinden ba?ka, kimden istersen ku?kulan. Bovee

Güzel bir ?ey, her zaman iyi de?ildir; ama iyi bir ?ey her zaman güzeldir. Ninon De L'enclos

Güzellik do?ruluk, do?ruluk güzelliktir. Keats

Güzellik, do?an?n kad?nlara ilk verip, ilk ald??? arma?and?r. Anonim

Güzellik, güçtür; gülümseyi? de k?l?c?d?r onun. Charles Reade

Soysuz güzellik kokusuz menek?e gibidir. Seneca

I??klar söndü?ü zaman, bütün kad?nlar güzeldir. Plütarkhos

Öfkeli bir kafay?, en çabuk yat??t?ran ?ey güzelliktir. Beaumont ile fletcher

Sevgililer, güzelli?e zamanla al???p onu gözleriyle de?il, duygular?yla görmeye ba?larlar. Addison

?nsanlar melek, melekler de tanr? olmak isterler. Alexander Pope

Ho?nutsuzluk bir insan?n ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk ad?md?r. Oscar W?lde

Kimse kimseyi r?zas? olmadan yönetemez. L?ncoln

Her ulus hak etti?i hükümet taraf?ndan yönetilir. Joseph De Maistre

Hükümetler, sevilmeyenlerin, az?nl???n haklar?n? korumak için vard?r. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçlar? yoktur buna; çünkü onlar?n arkada?lar? çok, dü?manlar? azd?r. Wendell Phillips

Kimse beceremeyece?i ticarete at?lmaz; ama herkes ticaretlerin en zoru olan "hükümet" i?ine gözünü bile k?rpmadan girmek ister. Sokrates

De?i?en bir toplumla, de?i?en bir dünyada hükümetler kal?c? olamazlar. Leon blum

Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi ö?reten hükümetlerdir. Goethe

?nsanlar hür olarak do?ar, ama her yerde zincire vurulmu? olarak ya?arlar. Jean Jacques Rousseau

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmi?lerdir. Franklin

Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan dü?ünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. Milton

Tanr? bize hem hayat, hem de hürriyet verdi. Jefferson

Ah hürriyet! Senin ad?na ne cinayetler i?leniyor. Mme Jeanne Roland

Her insan, bir dünyad?r. Herbert

?nsan ne ise o olmay?' reddeden tek yarat?kt?r. Albert Camus

Ne yaz?k ki insan, hâlâ insan olamam??t?r. Brown?ng

Bütün insanl??? tan?mak, insanlar? teker teker tan?maktan daha kolayd?r. La Rochefoucauld

?nsan, insan?n kurdudur. Plautus

Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanl??? da ülkeme de?i?mem. Feneleon

Dünya benim ülkem, insanlar benim karde?lerim, iyilik yapmak da benim dinimdir. Thomas Paine

Gerçek olan bir tek yar?? vard?r: insanl?k yar???. George Moore

Zalimlere isyan etmek, tanr?'ya itaat etmektir. Jefferson

Ara s?ra ç?kar?lan küçük isyanlar, hükümetlerin sa?l???n? koruyan ilaçlard?r. Jefferson

Herkesin i?i demek, hiç kimsenin i?i demektir. Isaac Walton

Bir i?e ne kadar az insan kar???rsa, o i? o kadar çabuk biter. Homeros

Ayinesi i?tir ki?inin lafa bak?lmaz. ?ahs?n görünür rütbe-i akl? eserinde. Ziya Pa?a

?yimser, her felakette bir f?rsat; kötümser de her f?rsatta bir felaket görür. Anonim

Yüzünü güne?e çeviren insan gölge görmez. Helen Keller

Kabiliyetli bir insan?n arkas?nda her zaman kabiliyetli ba?ka insanlar vard?r. Çin Atasözü

Biz kendimizi, neler yapabilece?imize bakarak yarg?lar?z; ba?kalar? da neler yapt???m?za bakarak yarg?lar. Longfellow

Do?al bitkiler gibi, do?al kabiliyetler de bak?lmak ister. Bacon

Ya??m?z ilerledikçe, kabiliyetlerimizin s?n?rlar? ortaya ç?kar, j. A. Proude

er ?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m. Herman Melv?lle

?nsan?n kendi kabiliyetini saklamas?, büyük bir kabiliyet i?idir. La Rochefoucauld

Cüce, da?a da ç?ksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir. Seneca

Sevdi?ini elde edemezsen, elde etti?ini sevmeye çal??. Corneille

Dayanmak kaderi yenmektir. Campbell

Kalbin at???, kaderin sesidir. Schiller

Kitap hiç aldatmayan bir arkada?t?r. Guilbert De P?xrecourt

?yi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür. Emerson

Korkaca??m?z tek ?ey korku olmal?d?r. F. D. Roosevelt

Kimse, korktu?u adam? sevmez. Aristo

Korkak bir köpe?in ?s?rmas?, havlamas? yan?nda hiç kal?r. Qu?ntus Curtus Rufus

Korku, bilgisizlikten do?ar. Emerson

Korkak, tehlikede olmad??? zamanlarda yumru?unu sallar. Goethe

Bir ?eyin hakl? oldu?unu bildi?in halde, o ?eyden yana ç?kmazsan, korkaks?n demektir. Konfuçyüs

Kimseden korkmayan ki?i, herkesi korkutan ki?i kadar güçlüdür. Schiller

Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur. Erasmus

Görmek istemeyenler kadar kör yoktur. Sw?ft

Krallar idare etmezler; hükümdarl?k ederler. Bismarck

Her taç, dikenlerden yap?lm?? bir taçt?r. Carlyle

Zar atman?n bir tek güzel yolu vard?r: Zar? çöp tenekesine atmak. Chatfield

Kumar, kötülü?ün çocu?u, e?itsizli?in karde?i, belan?n babas?d?r. Wash?ngton

Kurnazl?k her i?e yarar, ama hiçbir i? için yeterli de?ildir. Amiel

Kurnazl?k, ak?ll?l?k de?ildir. Euripidies

Az bildi?imiz bir ?eyden ku?kulanmay?z. Ama bilgiyle birlikte ku?ku da artar. Goethe

Ku?ku, umutsuzluk denilen ?eytan?n karde?idir. John Boyle O're?lly

Bir ?eye inanmak için ku?kuyla ba?lamal?y?z. Stan?slaus

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitaplar? oku. Bulwer-Lytton

Okuma hevesini, Hindistan'?n bütün hazinelerine de?i?mem. Gibbon

Önce iyi kitaplar? okuyun; yoksa onlar? elinize almak için hiçbir istek duymazs?n?z. Thoreau

Orta de?erde olan bir ?ey, de?ersizdir. Thomas Paine

A??r?l?k, gerçek mutlulu?u getirmez. Goethe

Sa?duyu, kaba kuvvetin üstündedir. Gallus

Do?rusunu isterseniz, sa?duyuyu sa? olarak bulmak çetin bir i?tir. Horace Greeley

?nsanda yeteri kadar sa?duyu olunca ad? dâhiye ç?k?yor. H. W. Shaw

?nsan, bazen sa?duyusundan korkuyor. Cervantes

Sa?duyu, ata binen bir sarho?a benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner. Martin Luther

Sen sa?duyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar. Lew?s Carroll

Sa?duyusu olanlar için her ?eyin bir faydas? vard?r. La Fontaine

Sa?l?k bir beden de?il, bir kafa meselesidir. Mark Baker Eddy

Sa?l??? olan?n umudu, umudu olan?n her ?eyi var demektir. Arap Atasözü

Sa?l?ktan büyük zenginlik yoktur. Emerson

Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

Sarho?luk, gönüllü ç?lg?nl?kt?r. Seneca

Su içmek, insan?n kendisini ne hasta, ne borçlu ne de kar?s?n? dul yapar. John Neale

Belalar?n en büyü?ü sarho?luktur. Jefferson

Hep içki içenler, içkinin tad?n? bilmezler. Prior

?arap içenler ?arap gibi dü?ünürler. Wash?ngton ?rving

Sarho?un mektubu, meyhanede okunur. Türk Atasözü

Söz gümü?se, susmak alt?nd?r. Anonim

Sessiz sular, derinden akar. ?ngiliz Atasözü

Sessizlik ihanet etmez. John Boyle O'reilly

Konu?ma; herkes seni filozof sans?n. Latin Atasözü

Konu?mad???m için de?il, konu?tu?um için pi?man olurum. Syrus

Bo? f?ç? çok ses ç?kar?r. John Jewel

?nsan?n konu?acak kadar zekâya, ya da susacak kadar akla sahip olmamas? büyük bir talihsizliktir. La Bruyere

Dünya, sonsuzlu?un içinde küçük bir parantezdir. Sir Thomas Browne

Allah'tan korkmayanlardan kork. Abdülkadir

Sen kendi kendine yard?m et ki, Allah da sana yard?m etsin. Anonim

Allah'? arars?n bulamazs?n; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ans?z?n kar??na ç?k?verir. Bliss Carman

Namuslu bir Allah, insanlar?n en soylu dü?üncesidir. ?ngersoll

Allah ilmi dileyene, mal? istedi?ine verir. Türk Atasözü

Her ac?n?n bir tatl?, her tatl?n?n da bir ac? yan? vard?r. Emerson

Kusursuzlu?un arkas?ndan gitmek, tad?n arkas?ndan gitmektir. Matthew Arnold

Tatl? etin suyu ek?i olur. Ben Johnson

Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike s?ras?nda korkak, tehlikeden sonra da cesurdur. Jean Paul Richter

Tehlikeye kar?? tehlikeye at?lmak dünyan?n en saçma ?eyidir. Leigh Hunt

Herkes, hiç olmazsa bir ki?i için tehlikelidir. Mme De Sevigne

Zengin denizciler, yoksul çobanlar? sevindiren ya?mura küfrederler. Edmund Waller

Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insan?n sahibidir. Emerson

?nsanlar?n, büyük tutkular? olmasayd?, küçük i?leri ba?ar?rlard?. Longfellow

E?er en yüceye ula?mak istiyorsan, en a?a??dan ba?lamal?s?n!Syrus

Tutku, a?ka meydan okuyan tek kuvvettir. Colley Cibber

Tutkusu olmayan bir erkek, güzelli?i olmayan bir kad?n gibidir. Frank Harr?s

Tutku ile a?k, büyük i?lerin kanatlar?d?r. Goethe

Tutku, bir köylü ile bir i? adam?nda kötülük; bir kralda ise fazilettir. Philip Massinger

Tutku, ba?ar?s?zl???n son s??ma??d?r. Oscar W?lde

Tutku, evrensel bir hastal?kt?r. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz. Balzac

?dare edilemeyen tutkular?n ba?ka bir ad? da ç?lg?nl?kt?r. Thomas Hobbes

Tutku, dinlenmek bilmez. Bulwer-Lytton

Bizi, bizden ba?ka kimse utand?ramaz. J. G. Holland

Utanç, gençlerin süsü, ya?l?lar?n yüz karas?d?r. Aristo

Ac?nmaktansa k?skan?lmak dana iyidir. Heredot

Ak?ll? olmak da bir ?ey de?il, mühim olan o akl? yerinde kullanmakt?r. Descartes

A?k bir kad?n?n ya?am?n?n tüm öyküsü, erke?in ise yaln?zca bir serüvenidir. Madama de Stael

A?k hakk?nda her?ey do?ru, her?ey yanl??t?r. Hakk?nda söylenecek hiçbir ?eyin saçma olmad??? tek ?ey a?kt?r. Chamfort

A?k köprü kurmakt?r. ?nsanlar köprü kuracaklar? yerde, duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar. Newton

A?k, e?e?e bile dans ettirir. Frans?z atasözü

A?k, imkans?z birçok ?eyi mümkün k?lar. Goethe

A?k?n gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde

A?ktan korkmak, ya?amdan korkmak demektir ve ya?amdan korkanlar ?imdiden üç kez ölmü?lerdir. Bertnard Russel

Atalar?ndan sana kalan? hak etmeye bak! Yoksa senin olmazlar. Goethe

Ayn? dili konu?an de?il, ayn? duygular? payla?anlar anla?abilirler. Mevlana

Bana okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN

Ba?kalar?n?n s?k s?k affedin, ama kendinizi asla... Publilius Syrus

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir. Balzac

Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Yilmaz Erdogan

Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n. Eflatun

Bir insan?n gerçek zenginli?i, onun bu dünyada yapt??? iyiliklerdir. HZ. Muhammed s. a. v

Bir ki?inin sözleri önemli de?ildir; iki yan? da dinlemeli. Goethe

Bir mum di?er bir mumu tutu?turmakla, ?????ndan bir ?ey kaybetmez. Mevlana

Bir yarg?ç: ?yi niyetle dinlemeli, ak?ll?ca kar??l?k vermeli, sa?l?kl? dü?ünmeli, tarafs?zca karar vermelidir. Sokrates

Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r. Tagore

Büyük adamlar?n hatalar? güne? tutulmas?na benzer, onlar? herkes görür. Cucong

Büyük s?çray??? gerçekle?tirmek isteyen, birkaç ad?m geriye gitmek zorundad?r. Bugün yar?na dünle beslenerek yol al?r. Bertolt Brecht

Cehaletle deha aras?ndaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehan?n s?n?rlar? var cehaletinse hiçbir s?n?r? yoktur. Whoopi Goldberg

Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim. Goethe

?ki ?eyin elden gitmeden de?erini takdir etmek zordur; sa?l?k ve gençlik. Hz. Ali

?nsan ne kadar büyük ruhlu olursa, a?k? o kadar derin bir ?ekilde duyar. Leonardo da Vinci

?nsanlar ba?aklara benzerler, içleri bo?ken ba?lar? havadad?r, içleri doldukça e?ilirler. Montaigne

?nsanlar hatalar?n? mutluyken de?il ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe

?nsanlar? iyi tan?y?n, her insani fena bilip kötülemeyin, her insan? da iyi bilip övmeyin. Mevlana

?nsanlar? yükselten iki büyük vas?f vard?r; erke?in mert, kad?n?n namuslu olmas?. Napoleon

?nsanlar?n mutluluklar? yada mutsuzluklar?, talihin oldu?u kadar Kendi karakterlerinin de eseridir. !! La Rochefoucauld

?sterseniz yanl?? dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla dü?ünün. Doris Lessing

?yi a?aç kolay yeti?mez;rüzgar ne denli güçlü eserse, a?aç da o denli sa?lam olur. J. Willard Marriot

?yi dostu olan?n aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana Celaleddin-i Rumi

?yimser ki?i, yaran?n üstünde art?k kabuk, kötümser ki?i ise kabu?un alt?nda yine yara görür. Shakespeare

Kad?n olsun , kitap olsun cildine aldanmay?p içindekilere bak?lmal?d?r. Cenap ?ahabettin

Karanl??? lanetlemektense, bir mum yak?n. Konfüçyus

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n. Konfüçyus

K?skançl?mda gururun pay? a?ktan fazlad?r. La Rochefoucauld

Kötü bir cemiyetin bozamad??? insan?, Kötü bir arkada? bozar. La Edri

Kötümser yaln?z tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ????? görür, gerçekçi tünelle birlikte ????? ve de gelecek treni görür. J. Harris

Mal kaybeden, bir ?ey kaybetmi?tir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her ?eyini kaybetmi?tir. Goethe

Mutlu oldu?unuz zaman, size bu mutlulu?u veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!A. Maurois

Nankör insan, her ?eyin fiyat?n? bilen fakat hiçbir ?eyin de?erini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde

Ne söyleyeyim diye ba?ta dü?ünmek, niçin söyledim diye sonunda pi?man olmaktan iyidir!Sadi

Gerçek, gecikmeyi sevmez. Seneca

Gereksinme, bulu?lar?n anas?d?r. Anonim

Gereksinmenin yasas? yoktur. Cromwell

Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi ba?kalar?n?n gördü?ü gibi görelim. Burns

Her parlayan alt?n de?ildir. Cervantes

Baz? insanlar parlat?lm?? pirinci, alt?n külçelerinden bile üstün san?rlar. Chesterf?eld

Görünmek istedi?in gibi ol. Aeskhylos

Z?rh ku?an?p k?l?ç takmak, adam? ?övalye yapmaz. Chaucer

Görünü?e göre karar verme. La Fontaine

Bir e?lenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vard?r. Ovidius

Her kukuletal? ke?i? de?ildir. Shakespeare

Neden ak?ll?lar aptal, aptallar da ak?ll? gibi görünmek isterler, anlam?yorum. Young

Sab?rla nezaket birle?ince güç do?ar. Leight Hunt

Nerede ya?ayan bir yarat?k gördümse, orada güçlü olmak iste?ine rastlad?m. Nietzsche

Güç süreklidir; ama gücün kazand??? zaferlerin ömrü pek k?sa olur. L?ncoln

Gücü yaratan ?ey dü?üncedir. Pascal

Güç, y?k?l?r; mutlak güç, mutlaka y?k?l?r. Lord Acton

Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir ?ey yoktur. Phaedrus

Toplum, güven üstüne kurulmu?tur. South

Herkese kar?? iyi davran, çok az insanla yak?nl?k kur; güven ba?layaca??n insanlar? da iyice dene. Washington

Tanr?'ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak. Cromwell

Yeneceklerine inananlar, yenerler. Vergilius

Do?ru oldu?una inan da, ne istersen yap. David Ccrockett

Hürriyet, ba?kalar?na vermedikçe alamayaca??m?z tek ?eydir. W?ll?am Allen Wh?te

?nsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmu? olarak do?arlar. Sch?ller

Tanr?, hürriyeti ancak onu arayanlara verir. Webster

Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsakl?k alt?ndaki ölümsüzlü?e bedeldir. Addison

Hürriyet a?ac?, yaln?z zalimlerin kan?yla suland??? zaman büyür. Barere

Hürriyet, ancak halk?n hükümeti kontrol etti?i yerlerde vard?r. Woodrow Wilson

Sarho?luk, geçici intihard?r. Bertrand Russell

Üç kadehten fazla içip de sarho? olmad???n? ?leri süren herkes sarho?tur. Epiktetos

Ak?ll? adamlar?n tek içkisi sudur. Thoreau

?hanete u?raman?n ac?s?n? yaln?z hainler bilir. Shakespeare (?ekspir)

?hanet iyi ba?lar, ama sonunda kendine ihanet eder. Liuy

?hanet hep yenilir, yenilir krallara, e?er üstün gelirse kim ihanet eder ona. Sir John Harington

Hiçbir haine güvenmeyiniz. Çiçero

Bir krala ihanet için, bir tek b?çak yeter de artar bile. Fuller

Dikkat et, sözlerin sana ihanet edebilir. Baraccio

?hanet kadar h?zl? bir ?ey yoktur. Cicero

?htilalin hakl? olup olmad???, ba?ar? kazan?p kazanmamas?ndan bellidir. Thomas B. Reed

?htilaller gül suyuyla m? yap?l?r san?yorsunuz?Sebast?an chamfort

?htilaller yap?lmazlar, gelirler. Wendell Phillips

Devrimler, kusurlar?n düzeltilmesi; ihtilaller de ço?u kere gücün el de?i?tirmesidir. Bulwer-Lytton

?nsan, kendinden ba?kas?n? örnek almad?kça ilerleyemez. Goldsm?th

?nsan, hep kendini geçmeye çal??mal?d?r. Kraliçe Christina

Babalar?n?z?n yapt??? çad?rlarda uykuya dalmay?n. ?lerleyen dünyaya ayak uydurun. Mazzini

?nsan, gülümseyi?iyle gözya?? aras?nda gidip gelen bir sarkaçt?r. Byron

Okumas?n? bilirsen, her insan?n bir kitap oldu?unu göreceksin. William E. Channing

Kelimeler, insanlar?n kulland??? en güçlü haplard?r. Kipling

Kelimelerden duvar yap?lmaz. Plütarkhos

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar?n gücünü anlayamazs?n?z. Konfuçyüs

Kelimeler de?il, onlar? konu?an a??zlar önemlidir. Baraccio

Güveler elbiseleri nas?l kemirirse, k?skançl?k da insan? öyle kemirir. St. Chrys Ostom

Ac?nmaktansa k?skan?lmak daha iyidir. Herodot

Küçük köpekler yabanc?lara nas?l havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar. Seneca

?nsanlar?n yaln?z yüzlerine de?il, içlerine de bak?n. Chesterf?eld

Herkesin üç ki?ili?i vard?r: ortaya ç?kard???, sahip oldu?u, sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr

?nsan kendi ki?ili?ini en iyi, ba?kalar?n?n ki?ili?ini anlat?rken ortaya koyabilir. Jean Paul Richter

Kitaplar?m bana yetecek kadar büyük bir krall?kt?r. Shakespeare

Ben, kitaplar?m? yaratmadan önce, kitaplar?m beni yaratt?lar. Montaigne

Kitaps?z ya?amak; kör, sa??r, dilsiz ya?amakt?r. Seneca

Kitap, ruhun ilac?d?r. Japon Atasözü

?yi bir kitab? öldürmektense, bir adam öldürmek daha iyidir. Milton

Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitapl?kt?r. Carlyle

Baz? kitaplar tat almak, baz? kitaplar yutmak, baz? kitaplar da çi?neyip sindirmek içindir. Bacon

Yasalar ölür, kitaplar ölmez. Bulwer-Lytton

Kitap, tek ölümsüzlüktür. Rufus Choate

Yabani uluslar d???nda her ülke, kitaplar taraf?ndan yönetilir. Voltaire

Ahlaka uygun ya da ayk?r? kitap diye bir ?ey yoktur. Kitaplar ya iyi yaz?lm??t?r, ya da kötü. Hepsi bu kadar!Oscar Wilde

?yi satan bir kitap, orta de?erde bir yazar?n yald?zl? mezar?d?r. Logan P. Smith

Umutla aç?l?p kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitapt?r. Alcott

Bir kitap yürekten gelmi?se, ancak o zaman ba?ka yüreklere ula?abilir. Carlyle

Kitaplar, kaybolmu? kafalar?n an?tlar?d?r. Sir William Davenant

Bir dilencinin yoksullu?undan oldu?u kadar, bir saray?n zenginli?inden de uzak durmal?s?n. Horatius

Öfkeni arkada??na söyle, geçsin; dü?man?na söyle, arts?n. W?ll?am Blake

Öfke, geçici bir ç?lg?nl?kt?r; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder. Horat?us

Her istedi?ini söyleyen, istemedi?ini i?itir. Anonim

Sab?rl? bir insan?n öfkesinden kork!Dryden

Öfke, aptallar? ak?ll? yapar; ama yoksul b?rak?r. Lord Bacon

Öfkeli bir insan, a?z?n? açar; gözlerini yumar. Cato

Öfken geçmesin istiyorsan, onu ara s?ra körüklemelisin. Burns

Her a?aç kendi meyvesinden bilinir. Anonim

Ö?rencisini etkilemeden ö?retmeye kalkanlar, so?uk demiri bo? yere döverler. Horace Mann

Önce kendi gidece?in yolu ö?ren; sonra ö?retmeye kalk. Buddha

Ölüm her ?eyi e?it yapar. Claudianus

Ölümden niçin korkay?m ki, ben varken o yok, o varken ben yokum. Epikuros

Ölüm, bazen bir ceza, bazen bir arma?an, bazen de bir iyilik olur. Seneca

Do?ar do?maz ölmeye ba?l?yoruz. Manilius

Gerçekten ölmeden önce, binlerce kere ölüyoruz. W. E. Henley

Gençler ölebilir; ya?l?lar ölmelidir!Longfellow

Ölmeyi göze almazsan, ya?ayamazs?n. Schiller

Kaptan? usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür. Herbert

Az rüzgâr ate?i körükler, çok rüzgâr da söndürür. Herbert

Sab?r, umut etmek sanat?d?r. Vauvenargues

Sab?r, kuvvetin bir ba?ka ad?d?r. E. B. Brown?ng

Roma bir günde kurulmad?. Anonim

?nsan?n, sanki kel kafal? olmak üzüntüsünü azaltacakm?? gibi, saç?n? yolmas? bo?unad?r. Çiçero

Bir tek kad?n saç?, yüz çift öküzden daha iyi çeker. James Howell

Geçmi? ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir "?imdi" vard?r. Cowley

Bütün toplamlar?n toplam?, sonsuzlu?a e?ittir. Lucretius

Her soru cevaba lay?k de?ildir. Syrus

Bana soru sorma ki sana yalan söylemeyeyim. Goldsm?th

Çok soru sormak akl? ba??nda insanlara yak??maz. Samuel Johnson

Bir metre i? yapmay?, bir kilometre söz vermeye de?i?mem. James Howell

A??r söz veren, h?zl? i? yapar. Rousseau

Yapamayaca??n i?ler için kimseye söz verme. Washington

Suçu toplum haz?rlar, suçlu i?ler. Buckle

Bir suç her ?eydir, iki suç hiçbir ?ey!Mme Deluzy

Hiçbir suç, haz?rl?ks?z i?lenmemi?tir. Seneca

Suçlular? yaratan yasalar?m?z, onlar? cezaland?ran yasalar?m?z?n yan?nda ne kadar çokTucker

Ceza kald?r?labilir; ama suç, insan?n içinde sonsuza kadar ya?ar. Ovidius

Suç, bir insana ömrünün ilk y?llar?nda ö?retilirse, o insan?n ki?ili?ine yerle?ir kal?r. Ovidius

Kötüleri taklit eden, örneklerini bile a?ar; ama iyileri taklit eden hiçbir zaman hedefine ula?amaz. Guicciardini

?yi bir taklit, kusursuz bir yarat??t?r. Voltaire

Kötü talih her zaman yaln?z ba??na gelmez. Dryden

Hayat de?i?ti?i için, insan?n talihi de ans?z?n de?i?ebilir. Plautus

Talih, barda?a benzer; çok fazla parlad??? zaman k?r?l?verir. Syrus

?nsan?n hayat?n? yöneten ak?l de?il, talihtir. Çiçero

Talih, vermedi?ini geri alamaz. Seneca

?yi talih yüzünden mahvolanlar da vard?r. Tacitus

En kötü talihsizlikler, insan?n ba??na hiç gelmeyenlerdir. Lowell

Ba?a kak?lan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. Racine

Utanç, faziletin tamamlay?c?s?d?r. Diogenes Laertius

Bir insan? uygarla?t?rmaya karar verirseniz, i?e ninesinden ba?lay?n?z. V?ctor Hugo

Uygarl???n yerle?mesinde en büyük görev, kad?nlar?n üstündedir. Emerson

Uluslar, bireyler gibi ya?ay?p ölürler; ama uygarl?k ölmez. Mazzini

Bana bir yalanc? göster, sana bir h?rs?z göstereyim. Herbert

Yalanc?, do?ru söylese bile kimseyi inand?ramaz. Çiçero

Çok yalan söyleyenin etti?i yemin de çok olur. Alfieri

Sözünü dinleyecek kimse olmad?ktan sonra, söylenecek yalan da olmaz. Beattie

Hiç kimse yan?lmad???m? dü?ünüyorsa, herkes yan?l?yor demektir. Anonim

Hiç yanl??l?k yapmayan biri, hiçbir i? yapmam?? demektir. Edward J. Phels

Kabul edilen bir yanl??l?k, kazan?lm?? bir zaferdir. C. L. Gascoigne

Yan?lmak insanca, ba???lamak kutsalca bir i?tir. Alexander Pope

Yanl??l?k fare deli?inden bile geçer; do?ruluk kap?lardan s??maz. H. W. Shaw

En büyük yanl??l?k, yanl??l?k diye bir ?ey tan?mamakt?r. Carlyle

Yanl??l?k, bizim ilerlememize yard?m eden disiplin kollar?ndan biridir. Channing

Ba?lamadan önce iyi dü?ün; ama bir kere ba?lay?nca hemen bitirmeye bak. Sallust

Sen, do?ru buldu?unu yap; isterse dünya bats?n. Herbert

Yap?lacak ?eyler, yap?lanlar?n yan?nda ne kadar da çok!Cec?l Rhodes

Yapt?klar?n, söylediklerine uysun. Milton

Söylemek, yapmaktan daha kolayd?r. Plautus

?nsan denemeden ne yapaca??n? kestiremez. Syrus

"Yapaca??m, " deme; "yapt?m, " de. Plautus

Yapt???n iyili?i hat?rlama, gördü?ünü unutma. C. Chillon

Hile, oyunu kazand?rsa da, kaderi de?i?tirmez. La Edri

?nsanl???n, gerçe?e ihtiyac? vard?r. Bacon

Devler gibi eserler b?rakmak için, kar?ncalar gibi çal??mak laz?m. Necip Faz?l K?sakürek

Do?ruluk sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar. Wendell Phillips

Do?u?tan sahip olduklar?n?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?n?z?n yo?rulmas?d?r. Diane Wakoski

Dostuna da dü?man?na da yard?m et. Çünkü o zaman, dostunla daha yak?n dost, Dü?man?nla da dost olursun. Cledbul

Dünya güzeldir, ama bir ?airin gözüyle daha da güzel olur. Goethe

Dünyada ba?ar? kazanman?n iki yolu vard?r: Ya kendi akl?ndan faydalanmak, yahut da ba?kalar?n?n ak?ls?zl???ndan faydalanmakt?r. La Bruyere

Dünyan?n her yerinden herkesin yenilece?i bir yer vard?r. Kimilerini yenilgi y?kar , kimileriyse zaferle küçülür, baya??la??rlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen ki?ilerde ya?ar. John Steinbeck

Dü?manlar?n?z? affedin bu bir büyüklüktür. Ama onlar? unutmak büyük bir aptall?kt?r. J. f Kennedy

E?er bir kimseyi kimse sevmiyorsa, bunun sebebini ara?t?rmal?d?r. E?er bir kimseyi herkes seviyorsa bunun sebebini de ara?t?rmal?d?r. King Dse

En çok ho?umuza giden insan kendimize benzetti?imiz insand?r. Moliere

Erkekler kad?nlar?n ilk a?k?, kad?nlar erkeklerin son a?k? olmak ister. Oscar Wilde

Gerçek a?kta ne vefa vard?r ne cefa.... Mevlana

Gerçek bir arkada?, iki gövdede ya?ayan bir ruhtur. Aristo

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kal?r. Çin Atasözü

Güzel olan sevgili de?ildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür. Balzac

Hayat merdivenlerini ç?karken, insanlara iyi davranal?m. Çünkü inerken gene ayn? insanlara rastlayaca??z. Cenap ?ahabettin

Her ?eyi bildi?ini sanma! gerçekte çok bilgili olsanda kendine Cahilim diyebilecek cesaretin olmal?. Ivan Pavlov

Herkesin üç ki?ili?i vard?r; Ortaya ç?kard??? , sahip oldu?u , sahip oldu?unu sand???. Alphonse Karr

Her?eyi denerim; ama yapabildiklerimi yapar?m. Herman Melville

Hiçbir zaman ç?kt???n kap?y? h?zla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

?ki ?eye hakk?m oldu?una karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canl? tutsak edemez. Harriet Tubman

Do?a, Allah'?n yazd??? bir kitapt?r. Harvey

Bir a?aç, herhangi bir prensten daha soyludur. Alexender Pope

Dilin a??r, gözün çabuk i?lesin. Cervantes

Küçük bal?klar, k?y?ya yak?n durmal?d?r. Franklin

Dikkat, akl?n en büyük çocu?udur. Victor Hugo

Dikkat, içine bir kere girmeye görsün; ne yaparsan yap, kolay kolay ç?karamazs?n. Ben Jhonson

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin

A?ktan korkmak, ya?amdan korkmak demektir ve ya?amdan korkanlar ?imdiden üç kez ölmü?lerdir. Bertnard Russel

Do?ruluk, sonsuzlu?un güne?idir. Nas?l olsa do?ar. Wendell Phillips

Her?eye kar??n herkes sevdi?ini öldürür. Kimi bunu sert bak???yla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak ki?i bunu bir öpücükle, cesur adam bir k?l?çla Oscar Wilde

Para açl??? giderir, mutsuzlu?u de?il, yemek mideyi doyurur, ruhu de?il. Shaw

Rüyalar? gerçekle?tirmenin en iyi yolu uyanmakt?r. S. M. Power

Sevgi birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür. Schiller

Sevgi insanl???n, ?iddet hayvanl???n kanunudur. Gandi

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin

En güzel sözler, söyleyenin do?ru olarak söyledi?i, dinleyenin de yararland??? sözdür. Aristo

?anss?zl??a katlanabiliriz , çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa ya?amda bizi as?l yaralayan , yapt???m?z hatalara hay?flanmakt?r. Oscar Wilde

?anss?zl??a katlanabiliriz, çünkü d??ar?dan gelir ve tümüyle rastlant?sald?r. Oysa yasamda bizi asil yaralayan, yaptigimiz hatalara hayiflanmaktir. Oscar Wilde

Üç ki?inin bildi?ini, bütün köy biliyor demektir! Alman atasözü

Yaln?z seni sevenleri sevmek sevgi de?il, de?i? toku?tur. Cenap ?ahabettin

Ya?am?mda edindi?im en büyük bilgi ?udur; Kendi kendine yard?m etmeyi bilmeyene , hiç kimse yard?m etmez. Pestalozzi

Yaz? yazmay? ö?renmek, her ?eyden önce dü?ünmeyi ö?renmektir. Amie Suche

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sad?k ol. Dale Carnegie

Utanmas? olmayan?n kendi de yoktur. Plautus

Kafas?na ç?lg?nl?k girmemi? dâhi yoktur. Aristo

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sad?k ol. Dale Carnegie

Yirmi ya??ndaki bir insan, dünyay? de?i?tirmek ister . Yetmi? ya??na gelince , yine dünyay? de?i?tirmek ister, ama yapamayaca??n? bilir. Clarence S. Darrow

Zor is, zaman?nda yapmam?z gereken fakat yapmad???m?z kolay islerin birikmesiyle meydana gelir. J. J. Rousseou

S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin taktirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i taktir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?k. Ralph Waldo Emerson

Ya?amda en önemli ?ey kazançlar?m?z? kullanmak de?ildir. Bunu herkes yapar. As?l önemli olan kay?plar?m?zdan kazanç sa?lamam?zd?r. Bu zeka gerektirir;ak?ll? insanlarla aptal insanlar aras?ndaki fark budur. William Bolith

Niçin hep birlikte bar?? ve uyum içinde ya?amayal?m? Hepimiz ayn? y?ld?zlara bak?yoruz, ayn? gezegenin üzerindeki yol arkada?lar?y?z ve ayn? gökyüzünün alt?nda ya??yoruz. Aunius Aurelius Simachus

Olgun insan güzel söz söyleyen de?il, söyledi?ini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamd?r. Konfüçyus

Bilim, bütün dünyan?n mal?d?r; uluslar?n s?n?rlar?n? tan?maz. Goethe

Bilim, deneylerin düzenli bir ?ekilde s?ralan???d?r. George Henry Lewes

Kötüler birle?ti?i zaman, iyiler de bir araya gelmelidirler; yoksa, teker teker giderler. Burke

Borç, en kötü yoksulluktur. M. G. Lightver

?nsan ölünce bütün borçlar?ndan kurtulur. Shakspeare

Borç ödemekten daha zor bir ?ey vard?r: Borç almak!Baraccio

Borç, dipsiz bir denizdir. Carlyle

Ne borçlu, ne de alacakl? ol; yoksa hem paran?, hem de arkada??n? kaybedersin. Shakspeare

?imdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklü?e ula?amam??t?r. Samuel Johnson

Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz?

Biz, dizlerimizin üstüne çökmü?üz de ondan. Art?k kalkal?m!Stirner

Büyüklere yakla?t?kça, bizler gibi birer insan olduklar?n? görürüz. Onlar, u?aklar?na büyük görünürler ancak. La Bruyere

Büyükler, omuzlar?m?zda ta??d???m?z için büyüktür; f?rlat?p at?nca yerde sürünmeye ba?larlar. Montandre

Baz?lar? büyük do?ar, baz?lar? büyüklü?ü kazan?r, baz?lar?na da büyüklük yak??t?r?l?r. Shakspeare

Cesaretin ölçüsü ölmek de?il, ya?amakt?r. Alfieri

Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insand?r. Çiçero

?nsan, tehlikeyle kar??la?madan cesur olup olmad???n? anlayamaz. La Rochefoucauld

Cesaret her ?eyi fetheder; gövdeye bile güç verir. Ovidius

Cesaret, cennete; korku ölüme sürükler. Seneca

Cesaret, bütün silahlardan üstündür. Ovidius

Cesaret, uçurtma gibidir; rüzgârla birlikte yükselir. J. S. Senn

Al?n teriyle kazan?lan ekmek, ba??bo?lu?un getirdi?i ekmekten daha tatl?d?r. Crowqvill

Çal??madan, ne yapabilece?ini kestiremezsin. Hamerton

Kimsenin sevgilisi çirkin de?ildir, j. j. Vade

*Deha, sabr?n bir ba?ka çe?ididir. Buffon

#1126

 
© 2015
AŞK