Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yeni Y?l ?le ?lgili Güzel Sözler

Yeni Y?l ile ilgili Güzel Sözler 2015 Y?lba?? ile ilgili Güzel Sözler
Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik yeni y?l ile ilgili sözler haz?rlamaya çal??t?k. Sizde de burada olmayan farkl? yeni y?l ile ilgili mesajlar varsa a?a??daki yorum bölümünden bizlere gönderebilirsiniz.
Yeni y?l?n?z?n okyanus gibi mavi berrak, kar kadar beyaz temiz, ate? gibi k?rm?z? asi ve y?ld?zlar kadar parlak özgür ve ayd?nl?k olmas? dileklerimle...
Bulutsuz Gökyüzü Senin Olsun Demi?tim, Ümitlerin Solmas?n, Tükenmesin Diye. Yeni Y?lda Hiç Ümitsiz Kalmaman Ve Hayallerine Kavu?man Dile?iyle. MUTLU SENELER. ...
Ya?am?n kayna?? .Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir ?eyleri birileriyle payla?maksa, payla?mak dostluk, dostluk hat?rlamaksa e?er hep akl?mdas?n?z! Yeni y?lda da dostlu?umuzun daha da peki?mesi ve ebedi olmas? dile?imle daha nice mutlu y?llara!
Gözlerinde I??lt? Dudaklar?nda Gülümseme, Yüre?inde Sevgi Damlac?klar? Eksik Olmas?n. Yar?nlar?n Mutlu, Yeni Y?l?n Kutlu Olsun
Yeni bir y?la girerken sevgi ve bar?? diliyorum. Sava?lar?n, ac?lar?n ve felaketlerin, geçip giden koca
bir y?l gibi geride kalmas? umuduyla.. Nice Y?llara ...
Yeni Y?lda Mutlu Gökyüzünden Dökülen Bahar Ya?muru Kadar Bol Olsun. O Kadar Mutlu Ol Ki Gözlerinde ki Mutluluk Mutlulu?u Arayan Mutsuzlar?n I???? Olsun.
embeyaz ya?an kar, ne ya?anm??sa ya?ans?n örter geçmi?in hatalar?n?... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir ba?lang?ç... Yeni y?l?n?z kutlu olsun...
YEN? YILDA; Hayat? tutabilmek, Sevgiyi kaç?rmamak, Ke?ke dememek için dü?lerini ikiyle çarp bu kez... Ve onlar? gerçekle?tirecek zaman? ay?r kendine... MUTLU YILLAR!!
Mutluluk bankas?n?n sevgi ?ubesinde, 2006 no'lu hesab?n?za, 365 gün daha yat?r?lm??t?r. Mutlu bir ?ekilde harcaman?z dile?iyle.. MUTLU YILLAR...
Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi, karbeyaz tüylerinde dostluk var. Mutlu Y?llar...
Ya?an her damla mutluluk olup yüre?ine dolsun. Ne rüzgar k?rs?n seni ne de güne? yaks?n. Çirkinle?en dünyaya, y?k?lan umutlara inat... N?CE MUTLU YILLARA
Sevmekten korkmad???m?z, söylemekten utanmad???m?z, sayg?n?n de?erli, dü?üncenin önemli, umudun sonsuz oldu?u "N?CE YILLAR"
Yeni y?l?n?z?n okyanus gibi mavi berrak, kar kadar beyaz temiz, ate? gibi k?rm?z? asi ve y?ld?zlar kadar parlak özgür ve ayd?nl?k olmas? dileklerimle...
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demi?tim; ümitlerin solmas?n, tükenmesin diye. Yeni y?lda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavu?man dile?iyle.. ?yi y?llar!
Her Yeni Y?l, yeni tazelenen umutlar?n, ço?alan sevgilerin habercisidir. 2005 y?l? da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Y?llara.
Yeni Y?lda Mutlu Gökyüzünden Dökülen Bahar Ya?muru Kadar Bol Olsun. O Kadar Mutlu Ol Ki Gözlerinde ki Mutluluk Mutlulu?u Arayan Mutsuzlar?n I???? Olsun...
?unu unutma: Her ?eyin yok oldu?unu dü?ündü?ünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni y?l gelece?in ilk ad?m?d?r. Mutluluk ve ba?ar? dileklerimle...
Bu dünyada mutlu olan insanlar; aya?a kalk?p istedikleri ko?ullar? arayan, bulamazlarsa da yaratan insanlard?r. Nice mutlu y?llar sana yak??acakt?r...
Yine bir y?l ba?? yakla??yor bu y?l ba?? sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir y?la ba?lang?ç yapman?z? ve tüm y?l?n?z?n ayn? güzellikte geçmesini diliyorum...
?deal denen ?ey bir y?ld?za benzer, ona hiçbir zaman ula?amay?z ama, t?pk? denizcilere oldu?u gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni y?lda tüm ideallerine kavu?man dile?iyle mutlu y?llar...
Sahip olduklar?m?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?m?z?n yo?rulmas?d?r. Gelecek y?llar varl???m?z? zenginle?tirecek. Yeni y?l ilk ad?m.. Nice y?llar, mutlu y?llar..

#2272

 
© 2015
AŞK