Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yeni Y?l ?iirleri Y?lba?? ?iiri

Yeni y?l ?iirleri k?sa y?lba?? ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? yeni y?l ?iirleri 2015 y?lba?? ?iirleri ne ula?abilirsiniz.
12 Ay
Y?l?n ilk ay? Ocak,
Kar ya?ar kucak kucak.
?kinci ay ?ubatt?r;
So?u?u pek berbatt?r.
Mart kap?dan bakt?r?r,
Kazma kürek yakt?r?r.
Nisanda çiçek açar;
Sevinçle ku?lar uçar.
May?sta kiraz yeriz,
Kuzular? severiz.
Haziranda yaz ba?lar.
Da??l?r arkada?lar.
Temmuz yakar, kavurur;
Ekinleri oldurur.
A?ustos harman ay?,
Sevinir köylü day?.
Eylüle yoktur sözüm;
Getirir incir, üzüm.
Ekim ay? gelince,
Kap?l?r?z sevince.
Kas?mda ya?mur bol,
Ü?üme dikkatli ol.
Aral?k y?l?n sonu,
So?uktur eni konu.
Bu on iki arkada?
Bizlere olur yolda?.
Hepsi güzel, sevimli,
Çal??ana verimli.
Tembeller ay, gün seçer,
Ömürleri bo? geçer.
Rak?m ÇALAPALA
————-
Yeni Y?l
Öyle çok ?ey de?il
Yeni y?ldan bekledi?im
Katta, yatta, arabada
Para pulda da gözüm yok.
?ans oyunlar?: Piyango
Toto loto ç?kmas?n, istemem
At yar??? zaten oynamam
Bir avuç duadad?r ümidim
Çok ?ey de?il yeni y?l
Çok de?il senden bekledi?im
Bir yudum sevgi
Bir tutam s?cakl?k getir yârdan.
Yeni y?l, yeni bin y?l
Nas?lsa sende geçip gideceksin
Ömrümden bir parçada sen koparacaks?n
Ne isteyeyim ki
Giden y?l? aratma yeter.
Fahri MADEN
————-
Yeni Y?l
Bir, iki, be?, on derken
Üç yüz altm?? be? oldu.
Göz aç?p kapamadan
Koskoca bir y?l oldu.
Her gün bir yaprak dü?tü
Takvimden yava? yava?.
Y?l bitti, ?imdi biz de
Ald?k birer yeni ya?.
Yeni y?l kutlu olsun
Dedim de dün babama,
Sa?ol, sevgili yavrum
Dedi; unutma ama,
Çal??mak zorundas?n
Bu y?l geçen y?ldan çok
Art?k kocaman oldun,
Bo? vakit geçirmek yok.
Rak?m ÇALAPALA
————-
Yeni Y?l
Bir ya? daha büyüdük
Girdik yeni y?llara
On iki ay yürüdük
Vard?k yeni y?llara
Koca bir y?l devrildi
Takvim ba?a çevrildi
Ho? geldi, safa geldi.
Erdik yeni y?la...
Yar?nlar?n y?ld?z?.
Bu yurdun o?lu, k?z?
Çal??ma h?z?m?z?
Verdik yeni y?llara.
Yeni y?l kutlu olsun,
?nsanlar mutlu olsun,
Günler umutlu olsun,
Dedik yeni y?llara.
Mahmut BO?A
————-
Yeni Gelen Y?l
geçip giden zaman , ya??ma bir ya? daha kat?yor,
akl?m öne baksa da, gönlüm geçmi?e kay?yor.
takvimin yapra??d?r, ortal??a dökülen,
geçmi? u?runa , bir damla ya?t?r gözden süzülen.
yeni y?l m? gelen? geçen sadece zaman m??
bitip tükenen ömre, bana kalan a?lamak m??
————-
Yeni Y?la Sensiz Girece?im
Ayr?l???n, ?üphesiz beni edecek helak
Yeni bir y?la de?il, ate?e girece?im
Gönlüm paramparçad?r, a?k?n etti infilak
Yeni bir y?la de?il, ate?e girece?im
Anlayamad?m, nas?l oldu birden de?i?tin
Ba?r?mda yara aç?p ac? sözlerle de?tin
Ate?e dönüverdin, sen gönlümde güne?tin
Yeni bir y?la de?il, ate?e girece?im
Oysa sensizlik, beni ate?ten beter yakar
Hayallerin ba??mda ?im?ekler gibi çakar
Gözlerimden hiç dinmez, hep kanl? ya?lar akar
Yeni bir y?la de?il, ate?e girece?im
Ben böyleyken sen mutlu olursan helal olsun
Sana beddua etmem, gönlün ne?eyle dolsun
Ist?rap çeken ruhum, bedenimden kurtulsun
Yeni bir y?la de?il, ate?e girece?im
————-
Yeni Y?l?n?z Kutlu Olsun
y?l?m?z 2008 iken
birden 2009 oldu
ho? geldin 2009
gönlümüzün star?
sonunda geldi
bekledi?imiz y?l
kaç?rmayal?m o günü
hep beraber kutlayal?m
sanki dünya
yeniden ba?lad?
eskisi gibi de?il
daha ne?eli
yeni y?l?n?z kutlu olsun
————-
Y?lba?? Dü?üncesi
I
D??arda kar dönüyor, içerde insanlar.
Birer umut ve aldan??la geçti nisanlar.
Gülen bu tatl? kad?n, ?u nazlanan cici k?z
San?r ki davet eden gözlerin yabanc?s?y?z.
III
D??arda ses ve nefes yok, içerde caz tepinir
Bir el içimdeki tellerde durmadan gezinir
Neden o bestelerin hepsi kalm?? öyle yar?m
Neden bu ?ark?y? duymaz da kimse, ben duyar?m?
IV
D??arda bir tek a?aç, içerde çam dal? var
O hür da??n efesiyken ne hale koymu?lar!
Bugünki pek say?lan bir günüydü ?slam?n;
Geli?ti bir yeni din çevresinde süslü çam?n.
Janet ve Jim gibi içmekte Ay?e, Ahmet de;
Bütün duman ve sis, ?sa da yok, Muhammed de.
Derin bir ince s?z?yla burkulur kalbim
Köküyle ba?lar? kopmu? süslü çam gibiyim.
————-
Y?lba?? Gecesi
Yine bir y?lba?? gecesi bugün
Bir y?l? daha devirdim sensiz
Tam yedi y?l olacak
Saatler on ikiyi gösterdi?i zaman
Ben yine ayn? hüzünle geçirece?im
Bu y?lba?? gecesini
Yine ayn? hasretle bekleyece?im seni
Bir ba?ka y?lba??na saklayaca??m
Sana kavu?ma umudumu
Tüm güzellikler mutluluklar seninle olsun
Sensiz daha nice yedi senelere birtanem.
————-
Ho?geldin 2010
Bir y?l? daha bitirdik
Girdik yeni y?llara
Ho?geldin 2010
Ne?e getirdin bizlere
Bir ya?? daha bitirdik
Girdik yeni umutlara
Ho?geldin 2009
Sevinç getirdin bizlere
————-
Yeni y?l 2009 ?iiri
Her gün bir yaprak dü?tü
Takvimden yava? yava?.
Y?l bitti, ?imdi biz de
Ald?k birer yeni ya?.
"• Yeni y?l kutlu olsun
Dedim de dün babama,
"• Sa?ol, sevgili yavrum
"• Dedi; unutma ama,
Çal??mak zorundas?n
Bu y?l geçen y?ldan çok
Art?k kocaman oldun,
Bo? vakit geçirmek yok.
————-
Yeni Y?llara
Bugün geçmi? ne fark eder
Yar?n olacak ne de olsa
Umutlar k?r?lm?? neye de?er
Bugünlerde gelecek nas?l olsa
K?r?lm?? kalpler yok olmu?
Ben buradan göçeli y?llar olmu?
Görecek miyim bu günleri
Dü?ünemiyorum her ?ey el olmu?
?smail Özdemir
————-
Gelme Yeni Y?l
Yine kesilecek çamlar
Yeni y?l gelme ne olur
Dü?üncede hindi canlar
Yeni y?l gelme ne olur
Su gibi alkol akacak
Trafik çok can yakacak
Maganda silâh takacak
Yeni y?l gelme ne olur
Y?ld?zlar alacak mal?
Ay?lar yiyecek bal?
Artacak kulun vebal?
Yeni y?l gelme ne olur
Yine dert getireceksen
Hep bizden götüreceksen
Ömrümü bitireceksen
Yeni y?l gelme ne olur
Derdime dert katacaksan
Yollar?m? tutacaksan
Hep beni unutacaksan
Yeni y?l gelme ne olur
Yoksul daha borçlanacak
??i olmayan yanacak
Ahmed nas?l dayanacak
Yeni y?l gelme ne olur

#2277

 
© 2015
AŞK