Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yeniy?l Mesajlar? Yeni Y?l

K?sa yeni y?l mesajlar? 2015 sayfas? - Sonunda bir sene bitiyor ve yenisi ba?lamak üzere. Bu yüzden sevdiklerinize veya aile üyelerine arkada?a, dosta, e?e hatta sevgiliye gönderebilece?iniz en güzel e?lenceli yeni y?l mesajlar? k?sa burada arkada?lar. ??te yeni y?l kutlama mesajlar? :
2014 y?l? ac?lar?m?zla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2015 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Ya?am?nda güzel y?llar, mutlu yar?nlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni y?l?n sana ve tüm sevdiklerine sa?l?k, mutluluk, ne?e, ba?ar?, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Y?llar

Hepimizin tüm ilgisi gelecek olmal?d?r, çünkü ya?am?m?z?n geri kalan?n? orada geçirece?iz. 2015 y?l? gelece?imize ataca??m?z ilk ad?md?r. Tüm ad?mlar?m?z?n sa?lam olmas? dile?iyle nice mutlu y?llar dilerim..
?deal denen ?ey bir y?ld?za benzer, ona hiçbir zaman ula?amay?z ama, t?pk? denizcilere oldu?u gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni y?lda tüm ideallerine kavu?man dile?iyle mutlu y?llar..
En büyük zaman h?rs?z?, ya?ad???m?z karars?zl?kt?r. 2015 y?l? tüm kararlar?m?z?n gerçekle?mesi ve mutlulu?u getirmesi dile?iyle, nice mutlu yar?nlara.. yeni y?l kutlama mesajlar?
?unu unutma: Her ?eyin yok oldu?unu dü?ündü?ünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni y?l gelece?in ilk ad?m?d?r. Mutluluk ve ba?ar? dileklerimle.. etkileyici yeni y?l mesajlar?
Ba?aramad???n?z zaman dü? k?r?kl???na u?rayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz i?te o zaman sizin için her ?ey bitmi? demektir. 2015 y?l?n?n ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve ba?ar?larla dolu olmas? dile?iyle..
2014 e ELVEDA, 2015'e MERHABA!! Ho?geldin Yeni Y?l...
2015 y?l?n?n sa?l?k, mutluluk, ba?ar? ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Ne?e dolu y?llar!
Ya?am?nca güzel y?llar, mutlu yar?nlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
Yeni y?lda tüm darg?nl?klar?n bitmesi ve bar?? içinde ya?anmas? dile?imle...
Bugün, yar?na dünle beslenerek yol al?r. 2015 y?l? senin güzel yüre?inle birlikte sana mutluluk getirecektir, eminim. ?yi y?llar dile?iyle ..
Bu dünyada mutlu olan insanlar; aya?a kalk?p istedikleri ko?ullar? arayan, bulamazlarsa da yaratan insanlard?r. Nice mutlu y?llar sana yak??acakt?r..
Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kap?lar? açar .. Yeni y?lda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu y?llar.
Yine bir y?l ba?? yakla??yor bu y?l ba?? sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir y?la ba?lang?ç yapman?z? ve tüm y?l?n?z?n ayn? güzellikte geçmesini diliyorum.
Her yeniy?l bir ba?ka güzel.. 2015 yeniy?l sizlere hayat?n?z boyunca unutamayaca??z güzellikler ya?ats?n. Yeniy?l ?n?z kutlu olsun.
Herkes bir ba?kas?na yard?m etseydi, herkesin i?i yap?lm?? olur. Yeni y?l payla??mlar?m?z?n y?l? olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu y?llar dilerim.
Sa?duyu akl?n kap?c?s?d?r. Görevi: Ku?kulu fikirlerin içeri girmesine, ve de d??ar? ç?kmas?na engel olmakt?r.Yeni y?lda hepizin mutlu, sa?duyulu ve sa?l?kl? günler getirmesi dile?iyle..
Dü?süz büyük ?eyler yap?lamaz. 2015 y?l?nda tüm dü?lerinizin gerçekle?mesi dile?iyle..
Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir ?ey yapamaz. 2015 y?l?nda hatalar?m?z?n az, ba?ar?lar?m?z?n devaml? olmas? dile?iyle mutlu y?llar..
Sahip olduklar?m?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?m?z?n yo?rulmas?d?r. Gelecek y?llar varl???m?z? zenginle?tirecek. Yeni y?l ilk ad?m.. Nice y?llar, mutlu y?llar..
Gül için dikene raz? olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni y?llarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi dü?manlar? koruyan çitler olsun. Mutlu Y?llar!!
Nerede ya?am varsa, orada umut da vard?r. Yeni y?lda tüm umutlar ve ba?ar?lar seninle olsun. Mutlu Y?llar dilerim.
Zaman? yapamayaca??m?z? ?eyleri istemekle geçirdi?imiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanlar? zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlar?m?z?n gücüne inanal?m. Yeni y?lda inanc?m?z? peki?tirmemiz ve mutlu olmam?z dileklerimle..
Dünyay? de?i?tirmek istersen yüre?ine inan , dostlar?na güven, sevgine sar?l.. Yeni y?l senin ba?ar?lar?n?n anahtar?yla tüm kap?lar? açacakt?r.. Mutlu Y?llar!!
Susmak, dayan?lmas? çok güç bir yan?tt?r. Yeni y?lda tüm sorunlar?n yan?tlar? seninle olsun.. Mutlu yar?nlar, mutlu y?llar..
?nsan, arma?an?n? kalbi ile birlikte vermezse ne de?eri vard?r. Yeni y?llar Tanr?'n?n bizlere verdi?i arma?and?r. En mutlu günler seninle olsun.. Arma?an?nla yücel..
En i?e yaramayan günümüz hiç gülmedi?imiz gündür. Yeni y?l?n dolu dolu ve geni? en içten gülümsemelere aç?lmas? dile?iyle mutlu y?llar..
Bembeyaz ya?an kar, ne ya?anm??sa ya?ans?n örter geçmi?in hatalar?n?... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir ba?lang?ç... Yeni y?l?n?z kutlu olsun...
?eker gibi tatl?, masal gibi güzel bir y?l diliyorum..
Yeni y?l bizlere kutlu olsun.. Yeni y?l sizlere de kutlu olsun.. Sa?l?k, ba?ar? ve mutluluk dolu olsun..
Yeni y?lda, her ?eyin gönlünüzce olmas?n? diler, tüm beklentilerinizin gerçekle?mesini temenni ederim. Mutlu y?llar...

2015 y?l?nda da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavu?man dile?imle. ?yi ve sa?l?kl? seneler!
Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice y?llara!
Yeni bir y?la girerken sevgi ve bar?? diliyorum. Sava?lar?n, ac?lar?n ve felaketlerin, geçip giden koca bir y?l gibi geride kalmas? umuduyla.. Nice Y?llara!
2015 y?l? öyle bir y?l olsun ki, 2014 y?l?n?n tüm olumsuzluklar?n? bize unuttutabilsin.. ?steklerimizin gerçekle?ece?i bir y?l dile?iyle.
» Yeni y?l?n tüm insanl??a ve ülkemize bar??, mutluluk getirmesi dile?iyle tüm dostlar?n yeni ?yl? kutlu olsun.
» Yeni y?l bizlere kutlu olsun.. Yeni y?l sizlere de kutlu olsun.. Sa?l?k, ba?ar? ve mutluluk dolu olsun..
» Yeni Y?l; Türkiye için umutlu, bereketli, 2015'de ya?anan tüm olumsuzluklar?n tersinin ya?anaca?? bir y?l olmas?n? dileriz... Nice Y?llara...
» Yeni y?lda hayat? tutabilmek, sevgiyi kaç?rmamak, ke?ke dememek için dü?lerini ikiyle çarp bu kez ve onlar? gerçekle?tirecek zaman? ay?r kendine. Mutlu Y?llar!
» Yeni y?lda tüm darg?nl?klar?n bitmesi ve bar?? içinde ya?anmas? dile?imle...
» Yeni y?lda, her ?eyin gönlünüzce olmas?n? diler, tüm beklentilerinizin gerçekle?mesini temenni ederim. Mutlu y?llar...
» YEN? YILDA; Hayat? tutabilmek, Sevgiyi kaç?rmamak, Ke?ke dememek için dü?lerini ikiyle çarp bu kez... Ve onlar? gerçekle?tirecek zaman? ay?r kendine... MUTLU YILLAR!!
» Yeni y?l?n en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kap?n?z? çalmas? ve yeni y?l? tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle kar??laman?z dile?iyle...
» Yeni y?l?n sa?l?k mutluluk ve ba?ar? dolu geçmesini dilerim. Her günün bir di?erinden daha keyifli geçsin. Yeni y?l?n kutlu olsun.
» Yeni y?l?n sana ne?e ve mutluluk getirmesi dile?iyle ..en içten sevgilerimle..
» Yeni y?l?n size ve tüm sevdiklerinize sa?l?k, mutluluk, ne?e, ba?ar?, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Y?llar...
» Yeni y?l?n tüm insanl??a ve ülkemize bar??, mutluluk getirmesi dile?iyle tüm dostlar?n yeni y?l? kutlu olsun.
» Yeni y?l?n? tüm yüre?imle kutlar daha nice y?llar sa?l?kla ba?ar?yla sevdiklerinle birlikte görmeni ve geçirmeni diliyorum... Dün
» Yine yeni bir ?yl var kap?m?zda. 2015 y?l?na girece?imiz ?u günlerde istedi?iniz her ?eyin gerçekle?mesi dile?iyle, iyi seneler! rüya yar?n hayaldir... Rüyay? mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yar?nlaR sana onu getirsin... YEN? YILIN KUTLU OLSUN..!!
» Yine bir y?l ba?? geldi.Bu y?l ba?? sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir y?la ba?lang?ç yapman?z? ve senenizin ayn? güzellikte geçmesini diliyorum.
» Her yeni y?l ba?ka bir güzel.. 2015 yeni y?l?n?n sizlere hayat?n?z boyunca unutamayaca??z güzellikler ya?ats?n? diliyorum. Yeni y?l?n?z kutlu olsun.
» Herkes ba?kas?na yard?m etseydi, herkesin i?i yap?lm?? olur. 2015 payla??mlar?m?z?n y?l? olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu y?llar.
» Sa?duyu akl?n gardiyan?d?r. Görevi: Ku?kulu dü?üncelerin içeri girmesine, ve de d??ar? ç?kmas?na engel olmakt?r.2015 y?l?n?n hepize mutlu, sa?duyulu ve sa?l?kl? günler getirmesi dile?iyle..
» Hedefsiz büyük ?eyler yap?lamaz. 2015 y?l?nda tüm hedeflerinizin gerçekle?mesi dile?iyle..
» Hiç yanl?? yapmayan insan genellikle hiçbir ?ey yapamaz. 2015 y?l?nda yanl??lar?m?z?n az, ba?ar?lar?m?z?n devaml? olmas? dile?iyle yepyeni y?llar..
» Nerede hayat varsa, orada umut da vard?r. Yeni y?lda tüm ümitlar ve ba?ar?lar seninle olsun. Mutlu huzurlu y?llar dilerim.
» Hayat? yapamayaca??m?z ?eyleri istemekle geçirdi?imiz söylenir. Oysa enerjimiz tüm hayat?? zorlar. Yeter ki kendimize ve arkada?lar?m?z?n gücüne inanal?m. Yeni y?lda inanc?m?z? peki?tirmemiz ve mutlu olmam?z dileklerimle..
» Dünyay? de?i?tirmek istersen kalbine inan , arkada?lar?na güven, sevgine sar?l.. Yeniy?l senin ba?ar?lar?n?n anahtar?yla tüm kap?lar? açacakt?r..Mutlu Y?llar olsun!!
» Cevap verememek-susmak, dayan?lmas? güç bir yan?tt?r. Yeni y?lda tüm sorunlar?n cevaplar? seninle olsun.. Mutlu yar?nlar, mutlu y?llar dilerim..
» ?nsan, arma?an?n? içten vermezse ne de?eri vard?r. Yeni y?llar Allah'n?n bizlere verdi?i arma?and?r. En mutlu y?llar seninle olsun.. Arma?an?nla yücel..Mutlu seneler
» Sahip olduklar?m?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?m?z?n yo?rulmas?d?r. Gelecek y?llar varl???m?z? zenginle?tirecek. Yeni y?l ilk ad?m.. Nice y?llar, mutlu y?llar..
» Sa?duyu akl?n kap?c?s?d?r. Görevi: Ku?kulu fikirlerin içeri girmesine, ve de d??ar? ç?kmas?na engel olmakt?r.Yeni y?lda hepizin mutlu, sa?duyulu ve sa?l?kl? günler getirmesi dile?iyle..
» Herkes bir ba?kas?na yard?m etseydi, herkesin i?i yap?lm?? olur. Yeni y?l payla??mlar?m?z?n y?l? olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu y?llar dilerim.
» Yine bir y?l ba?? yakla??yor bu y?l ba?? sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir y?la ba?lang?ç yapman?z? ve tüm y?l?n?z?n ayn? güzellikte geçmesini diliyorum.
» ?unu unutma: Her ?eyin yok oldu?unu dü?ündü?ünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni y?l gelece?in ilk ad?m?d?r. Mutluluk ve ba?ar? dileklerimle..
» ?deal denen ?ey bir y?ld?za benzer, ona hiçbir zaman ula?amay?z ama, t?pk? denizcilere oldu?u gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni y?lda tüm ideallerine kavu?man dile?iyle mutlu y?llar..
» En i?e yaramayan günümüz hiç gülmedi?imiz gündür. Yeni y?l?n dolu dolu ve geni? en içten gülümsemelere aç?lmas? dile?iyle mutlu y?llar..
» ?nsan, arma?an?n? kalbi ile birlikte vermezse ne de?eri vard?r. Yeni y?llar Tanr?'n?n bizlere verdi?i arma?and?r. En mutlu günler seninle olsun.. Arma?an?nla yücel..
» Susmak, dayan?lmas? çok güç bir yan?tt?r. Yeni y?lda tüm sorunlar?n yan?tlar? seninle olsun.. Mutlu yar?nlar, mutlu y?llar..
» Dünyay? de?i?tirmek istersen yüre?ine inan , dostlar?na güven, sevgine sar?l.. Yeni y?l senin ba?ar?lar?n?n anahtar?yla tüm kap?lar? açacakt?r.. Mutlu Y?llar!!
» Zaman? yapamayaca??m?z? ?eyleri istemekle geçirdi?imiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanlar? zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlar?m?z?n gücüne inanal?m. Yeni y?lda inanc?m?z? peki?tirmemiz ve mutlu olmam?z dileklerimle..
» Gül için dikene raz? olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni y?llarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi dü?manlar? koruyan çitler olsun. Mutlu Y?llar!!
» Ya?am?nca güzel y?llar, mutlu yar?nlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
» Yeni bir ?yla girerken sevgi ve bar?? diliyorum. Sava?lar?n, ac?lar?n ve felaketlerin, geçip giden koca bir ?yl gibi geride kalmas? umuduyla.. Nice ?yllara!
» Yeni bir y?lda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmas?n mutlu y?llar.
» Yeni y?l bizlere kutlu olsun.. Yeni ?yl sizlere de kutlu olsun.. Sa?l?k, ba?ar? ve mutluluk dolu olsun..
» Yeni y?l; Türkiye için umutlu, bereketli, 2015'de ya?anan tüm olumsuzluklar?n tersinin ya?anaca?? bir ?yl olmas?n? dileriz... Nice ?yllara...
» Yeni y?lda tüm darg?nl?klar?n bitmesi ve bar?? içinde ya?anmas? dile?imle...
» Yeni y?lda, her ?eyin gönlünüzce olmas?n? diler, tüm beklentilerinizin gerçekle?mesini temenni
» Yeni y?l?n size ve tüm sevdiklerinize sa?l?k, mutluluk, ne?e, ba?ar?, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu y?llar..

#2270

 
© 2015
AŞK