Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ye?ilay Haftas? ?le ?lgili ?iirler

Sayfam?z içerisinde Ye?ilay Haftas? ?le ?lgili ?iirler K?sa Ye?ilay Haftas? ?iirleri 3 K?tal?k 4 K?tal?k olanlar? bulunmaktad?r.
YE??LAY
Zehirleme kendini,
Yaz?k, delme keseni,
?çki gidermez derdini,
Güldürür sanma seni.
En iyi içki sudur,
Yo?urt ye, ayran, süt iç.
??in do?rusu budur,
Sa?l???na de?er biç.
?çme ?u sigaray?,
Paran duman olur.
Al ?u temiz havay?,
Sa?l???n yaman olur.
Meyve ye vitamin al,
Çevrene de bunu yay,
Her zaman sa?l?kl? kal,
Önderindir Ye?ilay.
Erol YALÇIN
YE??LAY
?çki, sigara, ve kumar,
Ba??ml?l?k yuva y?kar.
Bilinçli davran?rsan,
Mutlulu?un kat kat artar.
Sigara ci?erlere dü?man.
Kansere davetiye.
Ölümü ça??rma sak?n.
Gitme ölüme bile bile.
?çki çürütür vücudu,
Besler kötülükleri,
Beynini uyutarak,
Mahveder iyilikleri
Ye?ilay'c? ol sigarayla sava?
Ye?ilay'c? ol içkiyle u?ra?
Ye?illensin dünyan
Ye?il kals?n rüyan.
Emine Çelik
YE??LAY
Ye?ilay kurumuna,
Üye ol ey karde?.
?çkinin zarar?n?,
Sen de anlat haydi ko?!
?çki yuvalar y?kar,
Sarho? olan adam?n,
Kar?s?, çocuklar?,
Tatl? can?ndan b?kar.
?çki insan?n al?r,
Elinden hem mal?n?.
Onurunu, ?an?n?,
Hem de tatl? can?n?.
?çki içen insan?.
Sevmez kendi çocu?u.
En sonunda yeridir:
Hapishane kovu?u.
Hayriye GAR?BO?LU
YE??LAYCI
Ye?il temiz bir hilal
Yepyeni do?mu? gibi.
Ak bir bayrak üstüne
Gelip de konmu? gibi.
Bu bayra??n vatan?,
?nananlar?n kalbi,
Ye?ilay'?n alt?nda
Hepsi kayna?m?? gibi.
?çkinin ba? dü?man?,
Bu Ye?ilayc?lard?r.
Sava?lar? durmadan,
Sürüp gider y?llard?r.
?. Hakk? TALAS
S?GARA DENEN ZEH?R
O ilk zehrin dudaktan kana kar??mas?yla
Ço?ald?kça ço?al?r ci?erde kara duman
Ruh beden sa?l???n?n, bozulma pahas?yla
Nefsinize yenilip, içip içip durmadan
Müptelas? olmay?n, vazgeçin sigaradan.
Akci?er bron?çuklar? hasretken oksijene
Bu kadar vurdumduymaz olunmaz ki bedene
Nikotin maddesine ba??ml?l?k bahane
?çenlere feryad?m; s?rt?n?zdan vurmadan
B?rakmay? deneyin, vazgeçin sigaradan.
Dü?ünemem bireyin sigara yakmas?n?
Mis mis kokmak yerine tütünsü kokmas?n?
Usum almaz paran?n sektöre akmas?n?
Kendi gafletinizle kanser sizi sarmadan
Nas?l olur demeyin, vazgeçin sigaradan.
Bu illete bir kere kan?p ba?lamaya gör
Günden güne ba??ml? durumuna körsün kör
Maddi kayb?n yan?nda, kendi can?na nankör
Bedeninde kay?plar, malullü?e varmadan
Kurtulmay? isteyin, vazgeçin sigaradan.
Puro tütün nargile, hepsi zehirli tuzak
Maddi ç?kar u?runa her ya?ta olma tutsak
Herkesin hakk? elbet, pak havay? solumak
Gençlere kötü örnek olup zarar vermeden
Yürekten yenin edin, vazgeçin sigaradan
Dünya sa?l?k ad?na, men konsun tütünlere
Yasaklans?n sat???, ders olsun içenlere
Tertemiz soluklarla, sigaras?z günlere.
Bilinçli birey olun, o sizi öldürmeden
Siz onu terk eyleyin, vazgeçin sigaradan.
Sigara denen zehir, sizi teslim almadan
?çinizi çürütüp, muzdariplik salmadan
Geç kal?nm??l?k için, kimse pi?man olmadan
Derneklerle el ele, soru sual sormadan
Hemen noktay? koyun, vazgeçin sigaradan.
Gül?en ?enderin
YE??LAY GENÇL?K MAR?I
Bir zamanlar gelecek,
Gö?sümüz kabaracak,
Acunda dalgalans?n,
Ye?il ayl? bir bayrak.
Bu bayra??n alt?nda,
Bil rahat ya?anacak.
Bayra??n dalgalan?p,
Gö?sünde kabaracak.
Arkada? varl???n?,
?ki ?ey doldurmal?.
Bunlar; vatan sevgisi,
Ülkü ba?? olmal?.
F.Fuat ÇELEN
YE??LAY
Ye?il bir hilâl ile seksen y?ld?r çal???r...
En temiz ahlâk ile yurdumuzda yar???r.
?u sigara, alkol ve içki, uyu?turucu
?çenlere sarho?luk, hep ölümdür sonucu!
Lakin henüz geç de?il, silkinip uyanal?m;
Akl?selim kazans?n, neden hâlâ yanal?m?
Ye?ilay, ???k saçar, biz de faydalanal?m.
Nihayet A?ÇAY
YE??LAY
Ye?il bir ay bembeyaz,
Bayra??n?n tek süsü.
Sa?l???m?z, can?m?z,
Ye?ilay'?n ülküsü.
Korumaya çal???r,
Yurtta?lar? içkiden.
?nsanl?ktan s?yr?l?r,
Çünkü sarho? bir beden.
Vatan?n? sevenler,
Korumal? milleti.
Ocaklar? söndüren,
?çki, kumar illeti.
?. Hakk? TALAS
S?GARA
Sigaran?n zarar?; cüzdan?na, can?na...
?z b?rak?r, sinsice yay?l?rken kan?na!
Genizde pasl? zehir, ci?erler zift kuyusu
Akl?n? kullananlar asla içmez do?rusu.
Rahat nefes alamaz, h?r?lt?l? öksürük!
Akci?er, g?rtlak, kanser, genç ya?ta hayat sönük!
Nihayet A?ÇAY
YE??LAY HAFTASI
Ye?il temiz bir hilal
Yepyeni do?mu? gibi.
Ak bir bayrak üstüne
Gelip de konmu? gibi.
Bu bayra??n vatan?,
?nananlar?n kalbi,
Ye?ilay'?n alt?nda
Hepsi kayna?m?? gibi.
?çkinin ba? dü?man?,
Bu ye?ilayc?lard?r.
Sava?lar? durmadan,
Sürüp gider y?llard?r.
?. Hakk? TALAS
?ÇME S?GARA
Allah saklas?n, birgün
Dü?üm olur nefesin,
Titrer tükenir sesin,
içme dostum sigara.
Günbegün bron?lara,
Zift dolar kara kara,
A?z?n zehire döner,
içme dostum sigara.
Hem can?na kast? var,
Hem de kesene zarar,
Biraz irade kullan,
içme dostum sigara.
Ne ikram al, ne de et,
Korkma kopmaz k?yamet,
içkiden bile kötü,
içme dostum sigara.
Deme derdime yolda?,
Bana sessiz arkada?,
Zehirden vefa olmaz,
içme dostum sigara.
Aldanma duman?na,
K?yma tatl? can?na,
Nikotin güçlü zehir,
içme dostum sigara.
Ya rengini soldurur,
Ya zamans?z öldürür,
Mutlaka zarar verir,
içme dostum sigara.
De ki söylüyor do?ru,
Güzide Tarano?lu,
Söz ver kendi kendine,
içme dostum sigara.
Güzide Tarano?lu
Ye?ilayla ilgili ?iirler k?sa
Dü?manlar?n içinde
?çki en korkunç olan?!
Bin dokuz yüz yirmide
Ye?ilay Derne?i'ni
Kurmu?tur Mazhar Osman.
Zehir çabuk öldürür,
?çkiler yava? yava?.
Kimi zehir öldürür,
Kimi gözden döker ya?.
Sofrada tek içkiye
Yer ay?rma arkada?!
M.Necati ÖNGAY
SA?LI?A ZARAR
Sigara, içki ve kumar,
Hepsi sa?l??a zarar.
Kendini, keseni dü?ün,
?nsan can?na m? k?yar?
Eroin, kokain, esrar
Gençli?ini tüm y?kar.
Aileni, kendini dü?ün,
?nsan bir kez do?ar.
Kaz?m SAYMALI
YE??LAY
Ye?il bir ay bembeyaz,
Bayra??n?n tek süsü.
Sa?l???m?z, can?m?z,
Ye?ilay'?n ülküsü.
Korumaya çal???r,
Yurtta?lar? içkiden.
?nsanl?ktan s?yr?l?r,
Çünkü sarho? bir beden.
Vatan?n? sevenler,
Korumal? milleti.
Ocaklar? söndüren,
?çki, kumar illeti.
?. Hakk? TALAS
SA?LIK DÜ?MANLARI
Sa?l???n?n dü?manlar?:
?çki, sigara, kumar.
Bunlara al??anlar,
Görürler pek çok zarar.
?çkinin kötülü?ü,
Saymakla bitmez her an.
Katil bile olur da,
Hat?rlayamaz insan.
Vücuduna, kesene.
Zarar? çoktur onun.
Tütün ömrü k?salt?r,
Çabucak gelir sonu.
Hazineyi eritir,
Cebinde kalmaz para.
Kumar kötü bir illet,
Al??an dü?er dara,
Sa?l?k dü?manlar?ndan
Korun, her an uzak ol.
Ya?amak istiyorsan,
Kendine bul ba?ka yol
?brahim GÜNGÖR
YE??LAY' DA
?çki ile mücadele,
Ye?ilay da, Ye?ilay da.
Genç-ihtiyar hep el ele,
Ye?ilay da, Ye?ilay da.
?çki bize büyük dü?man,
Ye?ilayd?r kar?? duran,
Huzuru bul, haydi davran,
Ye?ilay da, Ye?ilay da.
Duysun bizi içki içen,
S?hhatine kefen biçen,
?çki de?il, sa?l?k seçen,
Ye?ilay da, Ye?ilay da.
B?rak art?k ?u içkiyi,
Dünya güzel, her ?ey iyi...
Ö?ren sayg? ve sevgiyi,
Ye?ilay da, Ye?ilay da
R?fk? Kaymaz
SARHO? BABA
Baba deyince güven duymal?,
Baba deyince huzur bulmal?,
Baba olunca sevgi vermeli,
Bizi korkuyla besledin baba!
Ak?am olunca isteriz biz de,
Arkada??m?n babas? gibi, eli paketle,
Bir gün de saat alt? yedi deyince,
Yan???p da eve gelsen olmaz m? baba?
Gece duyunca o sarho? sesini,
Zavall? annemin çektiklerini,
Büyümekten, anne olmaktan çok korkar?m,
Sanki bütün babalar, kocalar senin gibi!
Hava kararmas?n istiyorum,
Ak?am olmas?n diliyorum,
Çünkü o zaman çok mahsunum,
Ya?am?ma hiç anlam veremiyorum.
Ben 11 ya??nda bir k?z?m,
Bütün babalar size yalvar?yorum:
Biz de isteriz mutlu bir yuva,
Yok etmeyin bizi, alkol u?runa!
Ay?e K?l?ç
ALKOL
Çekmedi?im kalmad? alkol yüzünden;
Ne bir yuva kurabildim mesut,
Ne çocuklar?m etti rahat.
Evimde düzensizlik alkol yüzünden.
Belimin bükülmesi bu ya?ta,
Saç?m?n a?armas?,
Ve titrek ellerim alkol yüzünden.
Benzimde kan kalmad?,
A?z?mda tat,
Hayat?m berbat,
??lerim bozuk, alkol yüzünden.
Ne doyurucu bir i? tuttum,
Ne yükseldim mesle?imde.
Her yerden kovulmu?um,
Herkesle k?rg?n?m, alkol yüzünden.
Cinnet geçiriyor insan,
Durup dururken.
Hayaletler uçu?uyor bo?lukta,
Korkunç ?eytan t?rnaklar? bo?az?mda,
Cad?lar kan?m? emiyor.
Cad?lar, hayaletler, alkol yüzünden.
A.?hsan ?LHAN
S?GARA
Boyun parmak kadar,
?öhretin dünyalar tutar,
?çsem kötü,
?çmesem kötü,
Sigara sende ne var?
Senin yüzünden,
Anam k?zar, babam k?zar.
Gün olur,
Paket paket içerim.
Dumanlar?n?n karas?nda,
Rakseder dü?üncelerim.
O dumanlar ki,
Bilirler de söylemezler,
Delik de?ik ci?erimi
Bir sen vars?n,
Dudaklar?mda,
Bir de yar.
Senin ne günah?n var,
Seni de yakarlar!
A. Necmettin Çanga

#2221

 
© 2015
AŞK