Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Y?lmaz Erdo?an Sözleri

Pili bitmi? bir foto?raf makinesi gibiyim art?k. Kimseyi çekemem !

Kirli bi çocuk yüzüyüm kap?nda; ama dünyan?n en temiz gözleriyle bak?yorum sana! ?eker de?il istedi?im, yüre?ini koy avuçlar?ma!

Söylemek isteyip de söyleyemedi?im çok ?ey var..kiminin yüzüne kiminin gelmi?ine, geçmi?ine.

Do?u?tan çaresi olmayan bir hastal???m var: Her gördü?ümü insan zannediyorum.

Eskiden a?k'?ndan yataklara dü?enler vard?, ?imdide a?k diye yata?a dü?enler var.

Pek umursam?yorum kimseyi, sadece gülüyorum içimden. Çevremdeki insanlardan de?il, ?nsan gibi görünen varl?klar yüzünden .

Bo?versene ! A?k m? kald? art?k..Herkes gördü?ünü sever olmu?. Ne oldu?una de?il, ne verdi?ine bakar olmu? .

Çorap de?i?tirir gibi sevgili de?i?tiren, her yeni ili?kide temiz sayfa açt?m diyenlere sesleniyorum: Sizin defter kaç ortal??

Seveni mahçup etmedik ama sevdi?imize, kendimizi sevdiremedik. Çünkü; ya sevmesini bilmedik, yada haddinden fazla sevdik.

Papatyalar suçlanmamal? art?k sevmiyor diye. Zaten sevse; otdan böcekten medet umulmazd? heralde.

Ben bardak k?rsam sakar?m, Annem k?rsa nazar. Babam k?rsa o barda??n orda ne i?i var .

Sen a?ka a??ks?n müsaitsin gördü?ünü abartmaya, biz olsa olsa bir müddet a?kla?t?k a?k?m, a??k olmad?k asla.

Neymi?, birini seviyorsak serbest b?rakacakm???z, dönerse bizimmi? dönmezse hiç bizim olmayacakm??. Güvercin besliyoruz sanki.

Gel! bekliyorum, Kalbimi k?r yine, can?m? yak! daha da ac?t hatta..Seni ba?kas?yla dü?ünmekten daha fazla ac?tmaz sonuçta.

K?r?k her bir parçam?z..Yine de mutluyuz; art?k ac? çekecek veya çekmeye neden olacak bir parça duygu bile yok içimizde.

Son sigaram gibiydin sen sevgili, k?yamazd?m içmeye..O cebimde k?r?ld?, Sen kalbimde.

Umursamaz de?ilim ben, bunu asla unutma. Sadece sen, umrumda olmay? beceremiyorsun asl?nda.

K?skançl?k felan de?il ki bu. Benim olan? ba?kas?yla payla?amam. O kadar.

Gidebilirsin yada beni unutabilirsin. Ama ben yokmu?um gibi yaparsan e?er, hiç olmam??s?n gibi davran?r?m! K?vran?rs?n...

O kadar yoruldum ki art?k hiçbir ?eye ?a??rm?yorum..Ve umrumda de?il hiçkimse, Ne halim varsa görmekle me?gulüm.

Sen; Onun sorduklar?na cevap vermeye bile tenezzül etmezsin, O seni susturdu?unu san?r. Hayat i?te.

Mutsuzum, Çünkü herkes gibi sahte de?ilim ve kimse gibi rol yapmad?m. Mutsuzum, Çünkü sevmedi?im birine 'a?k?m' deyip sar?lmad?m.

Üzülmüyorum..Çünkü hayat?mdan ç?kan hiç kimsenin hayat?mda yeri yok. Dü?ünüyorum da de?ersizlere bu sat?rlar bile çok.

Tek çaresi a?kt?r bir yaln?z ya?ama s?ras?nda nefes alman?n a?k da zaten iki yaln?z?n ortak bir yaln?zl?kta bulu?mas?d?r.

Ve sen hiçbir zaman sol anahtar? yapt?racak bir çilingir bulamazs?n< bana kal?rsa sen, ömrünün sonuna kadar, o ?ark?n?n kap?s?nda kalacaks?n!

Yetimhanede ya?ayan küçük bedenlerin, Ranzalar?na yazd?klar? "anne" kelimesi kadar masum olmal? a?k.

Kendine güvenip, a?z? laf yapanlara Laf yapt??? içinde kendini adam sananlara k?sa bir hat?rlatma Lafla adam olunmuyor .

Bir uykunun en güzel yan? seninle uyanmakt?r. Senden uzak bir uykuyla kand?ram?yorum hiçbir geceyi.

Küskünlü?üm hayata de?il, içindeki be? para etmez insanlara. B?kk?nl???m ise, o...nlar?n yüzüne bakmak zorunda kalmam asl?nda.

Adam gibi' sevmelerin yasakland??? bir yerde, ne kadar seversen o kadar ac? çekersin. Sonra m? ? Çekti?in ac?yla kal?rs?n i?te.

Birisi bana Nap?yorsun diyince, k?s?k bir sesle Hiç diyorum. Kimse anlam?yor; H'ayat?n ?'çinden Ç'?kam?yorum.

Asl?nda geçmi? zaman 3'e ayr?lmal? sadece: Di'li geçmi?, Mi?'li geçmi? ve Tüh'lü geçmi? zaman olmak üzere.

Saklama yetene?i yüksek olan, güçlü biriyim. Hatta gözlerimden ya?lar dü?tü?ünde bile ?u iki kelimeyi söylerim: Ben iyiyim.

Hamamböce?i kafas? kopsa bile 8 gün ya?arm??. Peh! O da bir?ey mi ? Baz? insanlar, bi ömür boyu beyinsiz ya?ayabiliyorken.

Bir a?k? payla?mak için çok geç, Bir payla??ma a??k olmak içinse erken...

Her ayr?l?ktan sonra ya 'güle güle' ya da 'ho?çakal' denir sevgiliye..Sahi gülen ya da ho? kalan var m?d?r sizce?

Bu ne bee ! A?k m? kald? art?k..Herkes gördü?ünü sever olmu?. Ne oldu?una de?il, ne verdi?ine bakar olmu?.

Sen, bir matematik e?itsizli?inde bilinmeyensin. Anla??ld?; 'yaln?z b?rakarak çözece?im seni.

Senin gibi olmak vard?; ama Allah beni 'insan' olarak yaratt?.

Bazen sen bile "vay be !" dersin kendine; tek sat?rl?k adamlar? nas?l roman yapm???m gönlüme.

Ben de bilirdim gitme demeyi; ama morgta yatan bir cesede, Kalk gidiyoruz demek gibi bir ?ey olurdu bu .

Hiç kimse sevgilisine benim icin ne yapt?n? dememeli..6 milyar insanin içinde seni bulmu?, daha ne yaps?n.

A?k?m derlerya hani hiç bitmeyecekmi? gibi..Sanki a?ktan anlarlarm?? gibi, Sanki 'a?k?m' dedimi a??k olunabilirmi? gibi...

Güç erke?e, güzellik kad?na verilir; ama her ?eyi yenen güç, yaln?z güzelli?e yenilir .

Tamam kabul; Küçükken m?knat?s yutmu? olabilirim, Peki ama bütün salaklar da demir mi yuttu?

Sana kavu?mak de?il niyetim, merak etme ! Yolda bir dilenci görsem para bile vermiyorum 'Allah sevdi?ine kavu?tursun' der diye.

E?yalar al?nd?, foto?raflar söküldü yerlerinden. Bir a?k?n izlerini yok edecek yeni bir a?k sipari? edildi yeniden.

Belki de sen hakl?s?n, gitmek en kolay?d?r asl?nda; "ama gitti?in yerde arad???n? bulamazsan, dönmek koymaz m? insana.

Biz, ayn? tavla tahtas?nda farkl? iki pul gibiyiz. Öyle ya, 'Birbirimizi k?rmadan oyunu bitiremeyiz...

Ben, senin için 'belkiydim'. Sen benim için 'ke?ke'. 'Belki' seviyordur diye 'Ke?ke'lerim ?srarc? bu gece...

Her erkek zeki, güzel, anlay??l? ve onu çok sevecek bi kad?n ister. ?yi güzelde adama sormazlar m?, bunlar? hakedecek ne yapt?n.

?lginçtir bayanlar; Hem yavru bir köpe?e, hem de yak??kl? bir erke?e verdikleri tepki hiç de?i?mez: "ayy cok tatl?.

Seninle kar??la?mam hayat?m?n en büyük hatas?yd? ve s?rf seninle di?er tarafta kar??la?mamak için helal ediyorum hakk?m?!

Zaman çok de?i?ti..Art?k katiller öldürmeden önce kendine iyi bak diyorlar.

Kendinizi mutlu hissediyorsan?z, Bir yerde yine bir salakl?k yapt?n?z ve fark?nda degilsiniz demektir.

Eski sevgiliden kalan yaray?, masum bir k?zla kapatmaya çal??ma. Çünkü birgün o namusuyla oynanan k?z, senin k?z?n olabilir.

Art?k zaman bile yetmiyor ya?ad???m?z? sanmaya.

Ac?kt???n? söyledi?inde Kalk kendin al cümlesini duyunca, genelde ac?kmaktan vazgeçer Türk insan?.

Defolu bi 'mal' oldu?unu farkettim sonunda. Defolu'p gitmeseydin e?er, varamazd?m fark?na.

A?k?n her halini gördüm! O yüzden art?k ne hali varsa görsün!

Zaman içine at?ld???m?z ?iddetli ve de?i?mez bir debisi olan azg?n bir nehirdir, ve kaybolmak mutlakt?r bir yerinde zaman?n. ??te ölüm diye bildi?imiz ?ey de bundan ba?ka bir?ey de?ildir.

Y?k?l?yorum her geçen gün yoklu?unun üstüne.

kusura bakma sevgilim heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir ?ey yok.

Denize s?f?r evi hiç istemedim ben, ama hep gökyüzüne s?f?r hayallerim vard?.

Yüzündeki o billur ak?am kahvalt?s? sürgülerken özümü, ne kadar?n? sustuk konu?tuklar?m?z?n?

sana bakmak bir mucizeyi anlamakt?r.

Anlad?m ki a?açlar, Topra?a ac? verdikçe büyüyorlar.

Ben' katt?m sana biraz, öyle sevdim seni. Çünkü sen de bensiz; O kadar güzel de?ilsin hani.

Geçiyordum, hayal k?r?kl???na u?rad?m.

Ne kadar övülsen az avaz?m ç?kt??? kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri.

?imdi sen gidiyorsun ya, herkes sana benzeyecek.

bir insan? sevmekle ba?l?yordu her ?ey.

ve ben ne zaman kiminle sevi?sem hala seni aldat?yorum.

Ben senin, beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Yazarl?k, yazmak: uydurmak de?il seçmektir.

bende sana yetecek kadar ben kalmad?.

ben giderken en çok seni götürdüm.

ya?amak h?zl? bir ölme biçimidir.

#1513

 
© 2015
AŞK