Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yunus Emre ?le ?lgili Sözler

Yunus Emre ile ilgili En Güzel Sözler Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Yunus Emre ile ilgili Sözler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Yunus Emre ile ilgili Sözler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Yunus Emre ile ilgili Sözler;
Çok mal harams?z, çok söz yalans?z olmaz
Cümleler do?rudur sen do?ru isen,
Do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen
Ete kemi?e büründü, Yunus deyu göründü
Yarat?lan? ho? gör, Yaradan'dan ötürü
?lim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumakt?r
Ölümden ne korkars?n, korkma ebedi vars?n
A??k olamayan adem benzer yemi?siz a?aca
Türlü türlü cefan?n ad?n? a?k koymu?lar
A?k a??k? ?ir eder, aslan? zencir eder, kat? ta?? mum eder
Dervi?lik ba?tad?r, tacda de?il K?zd?rmak oddad?r, sacda de?il
Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz
Cennet cennet dedikleri, birkaç kö?kle birkaç huri ?steyene ver onlar?, bana seni gerek seni
Ya Rabbena hayreyle,
Muhammed'e yâr eyle,
Kabrimizi nur eyle,
Kabre vard???m gece
Ben gelmedim dâvi (dava) için,
Benim i?im sevgi için
A?k?n yeri gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim
Ak?l bir ki?idir, Allah'a bakar
Uyarsan akla uy, ol buhl'? (cimrili?i) yakar
Ak?l, adl (adalet) ?ss? (sahibi) bir ulu ki?idir
Medet etmek sana onun i?idir
Gelin tani? olal?m, i?i kolay k?lal?m
Sevelim sevilelim, dünya kimsye kalmaz
E?er a?k? sever isen can olas?n
Kamu derdine hem derman olas?n
Çalab'?n dünyas?nda
Yüz bin dürlü sevgi var;
Çok mal harams?z, çok söz yalans?z olmaz
Cümleler do?rudur sen do?ru isen,
Do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen
Ete kemi?e büründü, Yunus deyu göründü
Yarat?lan? ho? gör, Yaradan'dan ötürü
?lim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumakt?r
Ölümden ne korkars?n, korkma ebedi vars?n
A??k olamayan adem benzer yemi?siz a?aca
Türlü türlü cefan?n ad?n? a?k koymu?lar
A?k a??k? ?ir eder, aslan? zencir eder, kat? ta?? mum eder
Dervi?lik ba?tad?r, tacda de?il K?zd?rmak oddad?r, sacda de?il
Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz
Cennet cennet dedikleri, birkaç kö?kle birkaç huri ?steyene ver onlar?, bana seni gerek seni
Ya Rabbena hayreyle,
Muhammed'e yâr eyle,
Kabrimizi nur eyle,
Kabre vard???m gece
Ben gelmedim dâvi (dava) için,
Benim i?im sevgi için
A?k?n yeri gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim
Ak?l bir ki?idir, Allah'a bakar
Uyarsan akla uy, ol buhl'? (cimrili?i) yakar
Ak?l, adl (adalet) ?ss? (sahibi) bir ulu ki?idir
Medet etmek sana onun i?idir
Gelin tani? olal?m, i?i kolay k?lal?m
Sevelim sevilelim, dünya kimsye kalmaz
E?er a?k? sever isen can olas?n
Kamu derdine hem derman olas?n
A??k olamayan adem benzer yemi?siz a?acaTürlü türlü cefan?n Ad?n? a?k koymu?lar
A?k a??k? ?ir eder,
Aslan? zencir eder,
Kat? ta?? mum eder
Dervi?lik ba?tad?r, tacda de?ildir, K?zd?rmak addad?r, saçta de?ildir
?lim, kendini bilmektirDa?lar nice yüksek ise, yol an?n üstünden geçerDünyada dertsiz ba? olmaz Derd'olan?n ah? dinmez
Cümleler do?rudur sen do?ru isen, Do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen
Bu dünyaya gelen giderYürü fani dünya, sana gelende gülmü? var m?d?r?E?er bir müminin kalbin k?rarsan
Hak'ka eyledi?in secde de?ildir
Akl? olan korkmak gerek Nefs elinden, h?rs elinden
Nefstir seni yolda koyan, Yolda kal?r nefse uyan
Sab?r saadeti ebedi kal?r
Sab?r kimde ise o nasib al?r
E?er hor e?er hürmet Ki?iye sözden gelir
Zehr ile pi?en a?? Yeme?e kim gelir
Beni bende demen bende de?ilem, Bir ben vard?r bende benden içeri
Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz
Biz kimseye kin tutmay?z a?yar dahi dosttur bize
Nerde ?ss?zl?k var ise mahalle vü ?ard?r bize
Ad?m?z miskindir dü?man?m?z kindir bizim
Biz kimseye kin tutmay?z kamu âlem birdir bize
?nsanlar? birbirine kar?? emniyete, güvene ve asayi?e, dürüstlü?e davet ederken, ba?kalar? için tuzak kuran, fenal?k ve kötülük dü?ünenleri uyar?rken ?öyle seslenir;
Zinhâr gönül evinde tutma yaman endi?e
Berikiyçün kuyu kazan âk?bet kendi dü?e
?nsano?lunu, ?erre ve fenal??a sevkeden nefis ve ?eytan?, en kuvvetli dü?man olarak bilen Yunus, ?ayet kavga edilecekse dü?man olarak nefsin yeterli oldu?unu ifade ederken;
Hakikate bakar isen nefsin sana dü?man yeter
Var imdi git nefsin ile vuru? sava? toku? yürü
Yunus, kendi mektebinin düsturlar?n? ?iirlerinde tavsif ederken kaba-saba, insanl?ktan nasibini almam??, ahlâk ve terbiyeden uzak kimselerin, kabal?klar? hatta onlar?n tecavüzlerinin dahi kar??s?nda, ?sa peygamberin Kitab-? Mukaddes'te "sana bir kimse sille vurursa öbür yüzünü çevir" ö?üdünde oldu?u gibi davranmay? ve buna hiç ald?rmamay? tavsiye eder;
Dövene elsiz gerek sövene dilsiz gerek
Dervi? gönülsüz gerek sen dervi? olamazs?n
Sevgi ve ho?görüyü hayat?na hayat yapan Yunus, bir gönül kazanman?n hacca gitmek kadar sevabl? ve mühim oldu?unu, gönül taht?nda Allah'?n bulundu?unu ve bu makam?n hiç bir surette incitilmemesi gerekti?ini, kalp k?r?p gönül y?kman?n Kabetullah'a zarar vermekle e?it, gönül y?kan kimsenin iki dünyadada bahts?z olaca??n? vurgularken ?öyle seslenir;
Aksakall? bir koca bilemez hâli nice
Emek vermesin hacce bir gönül y?kar ise
Gönül Çalab'?n taht? Çalab gönüle bakt?
?ki cihan bedbaht? kim gönül y?kar ise
Yüz kez hacca vard?n ise yüz kez kaza k?ld?n ise
Bir kez gönül y?kt?n ise gerektir çekesin âh?
Sorun bana akl? eren gönül mü ye? Kâbe mi ye?
Ben eydürem gönül ye?dir gönüldür hakk?n dura??
Cennet maksad?yla ya?am?n? idame ettiren ve bu hedef için çaba sarfeden âdemo?luna, cennet sermayesinin bir gönlü tamir etmek ve bir kalp ele geçirmek olabilece?ini nasihat eder. Bunu, di?er farz olan ibadetlerle ayn? tutan Yunus, yetmi? iki milletin dahi elini yüzünü y?kad???n?, suretin çok da mühim olmad???n? siretin pak, niyetin halisli?inin önemini anlat?rken, â??klar, gerçek sevenler saf?na sad?k bir insan olarak girmenin yolunun kalp çizgisinden ve gönül elde etmekten geçti?ini, hiç bir milleti birbirinden ay?rmadan, onlar? yaratandan dolay?, teh-i kalpten sevmenin vücubunu hat?rlat?r. ?badet ve taatin de, ancak gönüllere kar?? ?efkatli ve mihribanca davranman?n neticesinde anlam kazanaca??n?, bütün insanl??a bir gözle bakman?n ?rk, din, renk, milliyet mefhumlar?n?n öne ç?kar?lmamas? gerekti?ine inanan bu arif, böyle dü?ünmeyen kimselerin hakikate kar?? durduklar?n? söyler;
Yunus ferâizdir tutg?l gönüller evini yapg?l
Hakk bulmay? diler isen gönüllerde kur tuza??
Uçmak uçmak dedi?in girmeyi diledi?in
Uçma??n sermayesi bir gönül etmek gerek
Yetmi? iki millete kurban ol â??k isen
Ta â??klar saf?nda tamam olas?n sâd?k
Bir kez gönül y?kt?n ise ?ol k?ld???n namaz de?il
Yetmi? iki millet dahi elin yüzün yumaz de?il
Yetmi? iki millete bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise hakikate âsidir
On üçüncü yüzy?l?n bu hakikat a????, insan?n dünyaya geli? gayesinin sevgi, muhabbet, bar?? ve ho?görmek oldu?unu, hiç bir surette kavga ve gürültünün mü?killeri çözmede bir vesile olamayaca??n?, tan???p kayna?mayla meselelerin halledilebilece?ini, dünyaya geli? maksad?n?n insanlar aras?nda fas?l de?il vas?l sa?lamak oldu?unu, fena ender fena olan dünyan?n, bu kara kâsenin, süslenip delikanl?lara genç görünmeye çal??an dul, ihtiyar kad?n?n hiç kimseye vefa etmedi?ini ifade ederken, k?sa ömürde en kazançl? ve bereketli ticaretin gönül ele geçirmek olaca??n? söyler;
Ben geldim sevgi için gönüller dost av? için
Ben gelmedim davâ için gönüller yapmaya geldim
Gelin biz tan??al?m i?i kolay k?lal?m
Sevelim sevilelim dünyada kimse kalmaz
A??k olamayan adem benzer yemi?siz a?aca
Türlü türlü cefan?n Ad?n? a?k koymu?lar
A?k a??k? ?ir eder
Aslan? zencir eder
Kat? ta?? mum eder
Dervi?lik ba?tad?r tacda de?ildir
K?zd?rmak addad?r saçta de?ildir
?lim kendini bilmektir
Da?lar nice yüksek ise yol an?n üstünden geçer
Dünyada dertsiz ba? olmaz
Derd'olan?n ah? dinmez
Cümleler do?rudur sen do?ru isen
Do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen
Bu dünyaya gelen gider
Yürü fani dünya sana gelende gülmü? var m?d?r
E?er bir müminin kalbin k?rarsan
Hak'ka eyledi?in secde de?ildir
Akl? olan korkmak gerek
Nefs elinden h?rs elinden
Nefstir seni yolda koyan
Yolda kal?r nefse uyan
Sab?r saadeti ebedi kal?r
Sab?r kimde ise o nasib al?r
E?er hor e?er hürmet
Ki?iye sözden gelir
Zehr ile pi?en a??
Yeme?e kim gelir
Beni bende demen bende de?ilem
Bir ben vard?r bende benden içeri
Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz

#2879

 
© 2015
AŞK