Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yusuf Has Hacib Sözleri

Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidi?i kulunda yoludur.

Uçan ku? bile e?ini bilir ve sürüsünü bulur. Sen insans?n. ?çine kar??aca??n adamlar? iyi seç.

?nsan her i?e ba?larken bilgi ile ba?lar ve ak?l ile sona erdirir.

Sözün Güçsüzlere Göz Olsun.

?nsan inciyi denizden ç?karmay? bilmezse, o, ha inci olmu?, ha çak?l ta??!

Bey haya sahibi, yumu?ak huylu ve asil tabiatl? olmal?d?r.

Beylik hastal???n?n ilac? ak?l ve bilgidir.

?nsandan insana miras olarak söz kal?r. Vücudun nasibi hep a??zdan girer; ruhun nasibi ise sözdür ve kulaktan girer.

Bey adil olmal?d?r. Ey hakim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu do?ru yürütmeli ve halk? korumal?s?n.

Ey bilgili insan, her i?te itidalden ayr?lma.

Kimin dü?ündü?ü ile söyledi?i bir olursa. ??te do?ru insan odur.

Anlay?? nerede olursa oras? ululuk kazan?r; bilgi kimde olursa o büyüklük bulur.

Memleketin dire?i, temeli, sa?laml???, esas? ve kökü iki ?eye ba?l?d?r. Bunlardan biri halk?n hakk? olan kanun, di?eri de hizmette bulunanlara da??t?lan gümü?tür... paray? görerek, hizmet edenlerin..yüzleri gülmelidir. Hangi bey askerini memnun etmezse, k?l?ç da k?n?ndan ç?kmaz.

Bey sab?rl? ve sakin olmal?d?r. Sab?r ve sükunet bey için bir ziynettir; bunlar beyli?in ba?ta gelen meziyetleridir.

Bey çok ihtiyatl? ve çok da uyan?k olmal?; beyler ihmalkar olurlarsa, bunun cezas?n? ba?kalar? çeker.

Bey fesatl?k yapmamal?d?r. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider.

Bir bey için fena olan ?eylerden birisi inatç?l?kt?r.

?natç?l?k insan için a??r bir yüktür; inatç?l?ktan kendini kurtar ve onunla sava?.

Arslan köpeklere ba? olursa, köpeklerin her biri kar??s?ndakilere arslan kesilir. E?er arslanlara köpek ba? olursa, o arslanlar?n hepsi köpek gibi olur.

Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.

Beyler örf ve kanuna nas?l riayet ederlerse, halk da ayn? ?ekilde örf ve kanuna itaat eder.

Beyin özü sözü do?ru ve tabiat? güzide olmal?d?r. Bey do?ru sözlü olmal?, tav?r ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inans?n ve huzur içinde ya?as?n.

Bey ad? bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig'in lam? giderse, beg ad? kal?r. Bey halk? bilgi ile elinde tutar; bilgisi olmazsa akl? i?e yaramaz.

Bey haya sahibi ve insanlar?n seçkini olmal?;haya sahibinin tav?r ve hareketi eksilmeyen bir bütündür.

Bey takva sahibi ve temiz olmal?d?r; e?er bey takva sahibi ve temiz kalpli olmazsa, hiç bir vakit temiz ve isabetli hareket edemez.

Bey her türlü fazileti tam olarak elde etmeli; uygunsuz ve olmayacak i?lerden uzak durmal?d?r. Seçkin bir bey olabilmek için fazilete k?ymet verilmelidir.

Bey mütevaz? ve alçak gönüllü olmal?, suçlu kimselerin de suçunu affetmelidir. Bey ma?rur, kabaday? ve kibirli olmamal?; beyler büyüklük taslar ve kibirli olurlarsa, ey o?ul onlar ?üphesiz itibar görmezler.

Bey tok gözlü, sözünde ve hareketinde aç?k ve vaz?h davranmal?d?r. Gözü aç adam hiç bir ?ey ile doymaz; Aç gözlülük, ilac? ve devas? bulunmayan bir hastal?kt?r; onu bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler. Bütün açlar yer ve içerler de, nihayet doyarlar; aç gözlü adam?n açl??? ancak ölümle nihayete erer.

Halk?n zengin olmas? için, do?ru kanunlar konulmal?d?r. Hangi bey memlekette do?ru kanun koydu ise, memleketini tanzim etmi? ve gücünü ayd?nlatm??t?r. Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu do?ru yürütmeli ve halk? korumal?s?n.

Halk için beyin çok seçkin olmas? laz?md?r. Beyin gönlü, dili ve tabiat? düzgün olmazsa, saadet memlekette dola?amaz, kaçar. Avam tabiat?n?n beye yak?n olmas? uygun dü?mez; bu tabiat yakla??rsa, bey itibar?n? derhal kaybeder.

Halk için beyin cesur ve kahraman olmas? iyidir; büyük i?leri ancak bu meziyetler ile kar??lamak mümkündür. Cesur, gözü pek olan insan için mal eksik olmaz, ak do?an için de yem eksik olmaz.

Ok düz olmasayd? Düz Gitmezdi.

#1508

 
© 2015
AŞK