Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zaman ?iirleri ?iiri

Zaman ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? zaman ?iirlerine ayr?cada zamanla ilgili ?iirlere ula?abilirsiniz.
Dü?lerde Güldü Zaman
Zaman geçiyordu dü?lerden
hiçli?ine tamamlarken gerçe?i
kristal küreye vuran ???kt? zaman
K?r?k ve renkli
Zaman geçiyordu ac?tan gülü?lerden
nak??nda kuruyan kirpik rimeli
nemlenmi? vedalarda
bir ipek mendildi zaman
Y?rt?k ve kirli
Zaman geçiyordu telâ?elerden
s?k?nt?lar dökülüyordu heybesinden bir bir kayg?lar
tenhal?kt? büyüyen karanl???nda zaman
Deh?et ve kindi
Ayn?lar?n görüntüsünden geçiyordu zaman
haza haz, ac?ya ac?yd?
kimineyse
üzerinden y?llar? yüklenmi? nehirler geçen
bir çak?l ta??yd? zaman
Yük ve mihnetti
Zaman geçiyordu sevi?melerden
ince ???klarda k?r?lan a?k?n
süzüldü?ü camd? zaman
camdan süzülen ?????n hangi taraf?
kimdi
Sen ve öteki
Bir büyük bütünden geçiyordu zaman
silinemez sevgiden
do?umun, ölümün ötelerinde
güzeli ye?ertiyordu içinde varolu?un çiçe?i
zaman? ço?altan oydu belki de
Gül ve dikeni
Zaman geçiyordu dü?ünü?lerden
savuruyordu saçlar?n? evrene
bir telinde y?ld?z, di?erinde güne?ti
neyi koval?yordu o koca bilge
bilinir mi nas?l ya?ard? zaman
Keyif ve zevki
Ac?lardan geçiyordu zaman, dertlerden
kemer gibi dolam??t? beline sarg? bezini
merhemi dilindeydi
derin yaralar gezginiydi zaman
Yorgun ve terli
Derilmez bahçeydi zaman, uçsuz bucaks?z
bütün kipleri içeren
tüm hâlleri de
her ?ey onun içinde büyütüyordu kendini
a??yordu zaman? yaln?z
Yokluk ve sevgi
Tamlardan geçiyordu zaman kendini büyütenden
hangi varl?k tamamlansa, heplense
tümü hiçe gönderiyordu yoklu?un te?etinde
hiçi ba?ka zamana
her an?yla kendini bütünlüyordu zaman
Uçuk ve yerli
dü?ürülen saatlerden geçiyordu zaman tik taks?z
buka??dan, zincirden
zihnin bilince aç?lan penceresinde
be?ikten mezara de?ildi zaman, daha öteleriydi
Art? ve eksi
Geçilemiyordu yokluk
sessizlikler de
?imdinin sarp?nda ya?anan
ula??lmazlar köprüsüydü zaman
umudun s?rat? selleyen uçurumuydu
Sonsuz ve ilki
————-
Zaman, ne zaman
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
Meçhule do?ru gider zaman
Hayat? mundar eder zaman?
Zaman ne zaman..? Zaman zaman
Ahir ömrümü yer, yer zaman
Vurur boynumu eyer zaman....
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
Azg?n deryada yüzer zaman
Benli?i al?r ezer zaman...
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
Ruhumu delip geçer zaman
Ömrümü nas?l biçer zaman?
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
Hep bir eksende döner zaman
Yakt?kça yakar, söner zaman
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
Neden mazide gezer zaman?
Söyleyin neye benzer zaman
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
?mal? gözle süzer zaman
Neden geçince üzer zaman?
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
Çoban? bile güder zaman
Al?nlarda ki kader zaman
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
Borcunu canla öder zaman...
Geçince olur, heder zaman
Zaman ne zaman..? Zaman zaman,
Gitmesi gerek her zaman
''Ben gidiyorum '' Der zaman
————-
ZAMAN
Zaman bir çe?me misal,
Ak?p geçer zaman,
Zaman bir ku? misal,
Uçup gidiyor zaman.
Zaman özgür bir tay gibidir,
Tutamaz kimse ate? gibidir,
Zaman bir matbaad?r,
Hemen bas?l?r biter zaman.
————-
Do?um Günü Hediyesi
Kim derdi ki gün gelip te
ellerin elleri ellerinde terleyecek
ve kim derdi ki
ya?ananlar ac?mas?zca
tarihin zalim diliminde silinecek?
Gözler ilk kez sensiz a?l?yor
?lk kez sözler sustu?unda
Dudaklar dudaklarda
Yaln?z kal?yor
Oysa do?um günümdü
May?s?n son günü
Beni sevdi?ini söyledi?inde
Durdu zaman yürüdü?ü yolda
?ahitlik yapt? sevgiye, yüzüme güldü?ünde
?imdi çok uzaklardas?n
Tarih yine ayn?
Yine bir?eyler karal?yorum beyaz sayfalara
Tek ilham gözlerin yok odamda
Bu sana say?s?z bir ?iirim
Bilinmeyenler içinde de?il asla
?lk te son da ayn? olacak
Hepsinde sen olacak
Ve ilk kez kendi do?um günümde
Bir ba?kas?na hediye veriyorum
Belki bana verdi?in e?siz hediyenin ?????n?
Sana yans?t?yorum
Do?um günü kutlu olsun sevginin
Kim ya??yorsa sonuna kadar
Unutulmayanlar?n, için için kanayanlar?n
Tesellisi olsun ölene kadar
————-
Üç Dil
En az?ndan üç dil bileceksin
En az?ndan üç dilde
Ana avrat dümdüz gideceksin
En az?ndan üç dil bileceksin
En az?ndan üç dilde dü?ünüp rüya göreceksin
En az?ndan üç dil
Birisi ana dilin
Elin aya??n kadar senin
Ana sütü gibi tatl?
Ana sütü gibi bedava
Nenniler, masallar, küfürler de caba
Ötekiler yedi kat yabanc?
Her kelime arslan a?z?nda
Her kelimeyi bir bir di?inle t?rna??nla
Kök sökercesine söküp ç?kartacaks?n
Her kelimede bir tu?la boyu yükselecek
Her kelimede bir kat daha artacaks?n
En az?ndan üç dil bileceksin
En az?ndan üç dilde
Can?m?n içi demesini
K?rm?z? gülün al? var demesini
Nerden ince ise ordan kopsun demesini
At?n ölümü arpadan olsun demesini
Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur demesini
?nsan?n insan? sömürmesi
Rezilli?in dik alas? demesini
Ne demesi be
Gümbür gümbür gümbür demesini becereceksin
En az?ndan üç dil bileceksin
En az?ndan üç dilde
Ana avrat dümdüz gideceksin
En az?ndan üç dil
Çünkü sen ne tarih ne co?rafya
Ne ?u ne busun
O?lum Mernus
Sen otobüsü kaç?rm?? bir milletin çocu?usun
Bedri Rahmi Eyübo?lu
————-
Son Durak
Kilitlenmi? beton kanatlar? ku?lar?n
Oksit gibi yak??kan bir may??mayla a?arm?? gün
Pas tutan kelimeler için bir iksir belki de
Ya da akl?na susam?? sevgililerin safdilli?i
Ac?tm?? ömrünü çekirgelerin
Medyatik soru?turmalardaki enflasyonist yarg?lar
Haber de?eri ta??m?yor haber spikerinin ölümü
Herkes kendi man?etinde sat?r aras?
Hiçbir bak??? ayd?nlatm?yor florasan bu?usu
Buras? son durak inecekler için son f?rsat
Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek
Kalanlar ?oförün evini göremeyecekler hiçbir zaman
Olar? sonsuza götürecek, afaroz edilmi? bir merak
Buras? son durak
Haf?zada kalan tek numara için
Telefona uzan?r elleri
Ölümüne randevulu insanlar?n
Temize çekilemez not defterleri
Y?lmaz Erdo?an
————-
Amans?z Hasret
Bir garip eser seherin yeli
Ya benden sana ya senden bana
Bin a?k? söyler saz?m?n teli
Ya benden sana ya senden bana
Bülbül' ün hali goncada gizli
Sevdan?n eli sarmada beli
Süzülür gibi akmada seli
Ya benden sana ya senden bana
Mecnun, Leyla der Kerem yanmakta
Ferhat'?n a?k? da?lar yarmakta
Amans?z hasret bizi sarmakta
Ya benden sana ya senden bana
Ali Küçük
————-
zamana inat, hayat
Zamana inat ya?amak.
Her saniyesi zaman?n de?illemesi.
Sevmek, kaybetmek, kazanmak;hepsi birbirinin antitezi.
Ama bunlar de?il mi hayat?n tüm parantezi.
Her derdi savu?turup ba?ka bir ?ey istemem demek.
Her dertte .
Tüm bunlar? atal?m kenara, k?y?ya.
O beni sevsin ba?ka bir ?ey istemem demek de?il mi hayat.
?steklerin sona erdi?i de vaki de?il.
Sen ben o hiçbir ?ey fark etmez.
Hiç kimse hayata dair son sözünü asla söyleyemez.

#2971

 
© 2015
AŞK