Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zamanla ?lgili Sözler

Ahmaklar zaman? nas?l öldürece?ini, ak?ll?lar ise nas?l kazanaca??n? dü?ünür. Alain

Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, e?er sen kötü isen zaman da kötüdür. Hz. Muaviye r. a.

Hayat?n?z? seviyorsan?z zaman?n?z? bo?a harcamay?n?z, çünkü zaman hayat?n kendisidir. Benjamin Franklin

?ki kere y?kanamazs?n ayn? ?rmakta; üzerinde akan sulan, ?imdi yeni sulard?r. Heraklet

?nsanlar, babalar?ndan ziyade zamanlar?na benzerler. Hadis-i ?erif

Mutluluk ba?ar?ya, ba?ar? ise zaman? de?erlendirmeye ba?l?d?r. Seneca

Yapt???n?z i?in en iyisini, bir de zaman?nda yap?n, o vakit da? ba??nda bile olsan?z insanlar sizi bulur. Thomas Brown

Zaman akl?, olgunlu?u ve hizmeti art?rmak için bize verilmi? en de?erli sermayedir. Thomas Mann

Zaman, birçok örtüleri kald?rabilir. J. Jack Rousseau

Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan ?eyleri siler. Roy Chansior

Zaman, sessiz bir testeredir. Emmanuel Kant

Zaman?n azaltamad???, yumu?atamad??? üzüntü yoktur. Cicero

Zaman?n kayboldu?unu bilenler, en çok üzüntü duyanlard?r. Dante

Zaman büyük bir ö?retmendir, yaln?z ne yaz?k ki daima ö?rencilerini öldürür. Curt Goertz

Zaman?n, kime dost, kime dü?man olaca?? bilinmez. Shakespeare

Zamanlar?n? en kötü ?ekilde kullananlar, en çok, zaman?n k?sal???ndan ?ikayet ederler. La Bruyere

#1154

 
© 2015
AŞK