Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zehir Mesajlar

Harika Güzel K?sa Zehir Mesajlar A?k Sözleri sayfas? -
Sen uykusuzluk nedir bilir misin?Gece ?slak yast???na ba??n? koymak, `yar?n ne olacak diye`korkuyla uyumaya çal??mak.Sen geceleri yaln?zl?ktan a?lamak nedir bilir misin?
Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er...
Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.
Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
Sen geçmi?in herhangi bir yolsuz sevdas? diye an?yorsun beni oysa ne yollar arad?m o sevdaya ama bilmiyorsun çocuk bilmiyorsun...
Depremle girdin gönlüme, fay hatt? çizdin yüre?ime, artç?lar hala devam etmekte, özlenmektesin bitanem dokuz nokta dokuz ?iddetinde
Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri varki can vermeye de?er! .
Gölgeler dü?sede yüre?inin üstüne güne?ini sak?n söndürme, umut yoksa yar?nlar uzak kal?r insana, unutma Bir Sen Daha Yok Bu Dünyada...
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek.. Ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek.. B?rak?p gittim diye unuttum sanma... Zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA.
Melekler Mekan? - Sevgiliye seslenen sözler
Ak?am? son bulan ufuklarda.. Güne? damla damla erirken.. Hayatta kalan duygular?mla.. Sana iki kelime söylüyorum...`SEN? SEV?YORUM`
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.
Bu Dünyada Sevipte Sahip Olamad???m Bütün Güzelliklerin Yerine Senin Sevgini Koydu?umda Bu Dünyada Her?eye Sahip Oldu?umu Anlad?m.
Sen benim hayalimin prensesisin seninle bir ömür boyu beraber olmak için her?eyi ama her?eyi vermeye haz?r?m mele?im seni çok ama çok seviyorum...
Sen benim için bir a?k?n bitti?i yersin resimlerin renksiz halisin sevmekten bahsetme sak?n çünkü sen sevmeyi hiç mi hiç sevmedim senbenim için bir a?k?n bitti?i yersin senbenim nefretim nefes al?? sebebimsin.
Hani kardelen gökyüzüne . a??k olurda ç?kart?r ya kar?n alt?ndan gövdesini, Zenher yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma...!
Sevmek çay sevilmek ?eker, bizim gibi sevenler çay? ?ekersiz içer.
Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam Ben haram? helale kar??t?rmam Seninle içilen ?arap helaldir Sensiz içilen su bile haram.
?stemem sevilmeyi sevilmek sensizlikse...
Sen benim ruhsatl? sevdam ben senin sevda ke?in seni sevmek ya?amaksa ben hiç ölmedim...
Yüre?imin ta içinde bir ate? yanar.. Yanmayan yer kalmam?? söndürsen ne yazar.. Ta?a topra?a seni yazd? bu eller.. Ah sevmenin de?eri bir bilseler...
A?k?n zehir olsa içmezsem, yolun ölüm olsa dönersem, senin için bu candan vazgeçmezsem namerdim.
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek.. Ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek.. B?rak?p gittim diye unuttum sanma... Zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA..
Gönülden gönüle att?n kendini bir heves u?runa satt?n sevgini her geçen yolcuya açt?n kalbini art?k bir hanc?dan fark?n kalmad?
Bir damla gözya??n olmak isterdim yanaklar?ndan süzülüp dudaklar?ndan ÖPMEK ?Ç?N...
Uykudan uyand???na pi?man eden dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan tatl? bir rüyas?n sen...
?nan senin yan?nda sanki birbirimizden çok uzaktaym???z gibi geliyor bana.Yaln?zl???m? seviyorum çünkü ancak o zaman seni yan?mda hissediyorum.
Dertlerimizi avutan ak?l ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler de?il.
Zehir Ettin hayat?m? Ya?amak Art?k bir i?kence Sensiz Hayat?m Bitti Zehirledin beni Kalbimdeki ya?ama hevesi Bitti.
Y?lan Gibi Girdin hayat?ma Zehirledin beni ummad???m Anda ?imdi Ac?yorum An?lar?m? ya?ama Direncim kalmad? hayatta.
Ne kadar Ac?mas?zm??s?n Vurdun Çektin teti?i öldürdün içimdeki Seni Git Art?k iStemiyorum Seni!
Geç Oldu Ama Anlad?m Yalan Sevgini Zehir ettin günlerimi Git dönme geri Lanet olsun Yinede Seviyorum Seni.
çürüdü kalbim sayende atmaz oldu hissedemiyorum bedenimde zehirledin yalan sevginle ?imdi a?l?yorum seni dü?ündükçe.
Zehirli bir y?Lan gibisin yakla?ma bana uzak dur sevgimden, ben kendi içimde ya?ar kendi içimde bitiririm sevgimi sen bak yeni dalgalar?na.
geçmi ba?lad?k erkenmi ya?ad?k bilmiyorum ama sevgin zehirledi beni ya?amak istemiyorum...
uzatma bana ellerini çek gözlerimden gözlerini istemiyorum seni sevgini! Zehirledin beni Mafh Ettin gençli?imi ?erefsiz Seni!
Hayata Bak?? Aç?md?n mutluluklar? ya?atan bir tadd?n hayat?mda ?imdi ac? ve zehirli bir y?lans?n saklan ç?kma çukurundan d??ar? ba??n? ezerim yoksa!!!
Neden bu Dertler üstümde Neden? Sende Zehirli ç?kt?n Dertlerime Dert bindirdin!
K?sa Süreli Yaln?zl?klar?mda Zehirledi?in Kalbime bak?p A?lad?m ?imdi ya?amak için sebepmi Ar?yay?m Yoksa öLüm için Nedenmi Ar?yay?m?
hayat?m olmu? tarumar hiç bir güzellik mutlu etmiyor inan! sevgini ar?yorum sokaklarda bulam?yorum a?k?n rüzgar?n?..
Y?ld?z?mm?s?n, Karanl???mm?? Güne?immisin yoksa Ay'?mm?? bende bilemiyorum Art?k B?rak?p gidi?lerinle K?rd?n Kalbimi Ald?n Al?m? ANlayam?yorum Art?k Duygular?m?..
Seven Bilir Sevgiyi istemeyen Sevmez Çeker gider bakmaz Geriye beni Zehirledin Sensiz Olam?yorum geceleri A?l?yorum Delice.
Sözlerim belki Mana ta??m?yor ama çok ?ey anlat?yor sen hayatta mani ararken ben hayata Anlatt?m Derdimi Manili olmasada Dinliyor Seviyor hayat Dertlerimi..
De?ersiz an?lar?n sadece de?ersiz insan?s?n, sevgisiz umutlar?n yalanc? tad?s?n, Sevmi? gönlümün ?imdi Neferti Dü?man?s?n...
benim hayat?m? Zehir ettin insafs?z! ya?amaktan So?udum insanlardan kaçmaya Ba?lad?m güvenemiyorum Kimseye herkez Senin Gibi Gözümde Lanet olsun Senin Sevgine karakterine!
Hayat?m Zehirlenmi? kalbim tükenmi?, yalan sevgiler kalbimi bitirmi? ?imdi a?lar?m kendime bo?una geçti zaman fark?na varamad?m biLe!!!
Lanet Ediyorum yalan Sevgilere kals?n istemez yalanc? sevgili bedenimde! senin yüzünden içerim her gece zehirledin beni hayince!!!
o Sözler hala Kula??mda Ç?nlar Delice Att?m içime Biriktiriyorum Sözlerini içimde, Zaman? gelince Bo?aca??m Seni bu Sözlerle hayat?n? Zehir Edicem Anla Halimi Görüceksin Zaman? gelince!
4 Duvar Aras?nda Beddualar?m? yaz?yorum Duvarlara, Yalvar?yorum ALLAH?ma Als?n Can?m? Kabul etsin Sana Dualar?m? Zehir Olsun ya?ad???n hayat Zehir Olsun Her?ey Sana bu hak!
Hep Sevenlermi Ac? Çekecek Bu Dünyada Uyan Sözlerim Sana Uyan yalanc? Sevda! kalbimin ortas?na Koydum Ad?n? ç?karam?yorum Zehirledin Kan?m?...
Seni öldürcek Kadar Seviyorum Seni okadar çok Seviyorumki Kalbimle De?il nefretimle Seviyorum Seni nefretimle Ad?n? An?yorum Dualar?mda...
Zehir Olsun Seninde hayat?n Benim gibi belki ozaman Anlars?n içimdeki Sevgiyi..
Bu Sözlerim A?k Sevgi üstüne mutlu Sözcükler De?il! Bu Sözlerim Sana A?k?n ve Sevginin Nefret Dilinden, hayat?n benimkinden Beter olsun A?k? kalbin tatmas?n Sevgiyi Duygular?n ya?amas?n! kalbin Hayat için De?il öLmek için Ats?n!!!
Senin için Umutlar besledim Senden Çokmu ?ey istedim? Senin için gelecekler için dua istedim seni sevmek için ALLAH?mdan Seni istedim Sence çokmu istedim?
Sen Odamdaki Mis Kokular?ms?n Sen Gözlerimdeki Dünyaya renkli Bak??lar?ms?n, Ama ?imdi Sen Hayat?mda iz b?rakans?n ad?na beddular yaz?p nefretle ad?n? and???ms?n...
Rüyalar? ya?am???z Seninle! gerçek hayata gerçek bir a?k Atmam???z Bunu ö?rendim Yaln?zl?klar?mda Seninle bir an?m?z Olmam?? A?lamak istedi?im Anlarda Asl?nda Sen Olmam??s?n Bu Dünyada yalanc? insan..
Sen gelece?imde de?il art?k an?lar?mdas?n sen ke?kelerim olamayacak kadar yalans?n, sen asl?nda hep yaland?n ben kalbimi Aldatt?m..

#2605

 
© 2015
AŞK