Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zekice Söylenmi? Sözler

En Güzel Zekice Söylenmi? Sözler K?sa Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel de?i?ik ve yeni zekice söylenen sözler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan kendinize ait farkl? zekice söylenmi? a?k sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.
?nsan bilgisi ?üphenin anas?d?r (H.Greville)
?nsandan zekas?n? al?n?z geriye k?ymetli hiç bi?ey kalmaz (Sir W. Hamilton)
Dü?üncenin k?ymeti zekan?n s?rr?d?r (G.C.Byron)
Zeka dünyay? yerinden oynatmaya yarayan bir kald?raçt?r (Balzac)
Zeka t?pk? bir tarla gibi ekilmeye ve bak?lmaya muhtaçt?r (Cicero)
Bir gram zeka bir kilo kültüre bedeldir (Lois Bronfield)
?nsanin zekas?n? gizleyebilmesi büyük bir zekay? gösterir (La Rochefoucauld)
Bir insan?n zekas? verece?i cevaplardan de?il soraca?? sorulardan anla??l?r (De Levis)
Yeryüzünde iki kuvvet vard?r birisi k?l?ç birisi zeka çok zaman k?l?ç zeka ile ma?lup edilmi?tir (Nizami)
Zeka her?eye yard?m eder ama hiç bir ?ey için yeterli de?ildir (Amiel Suche)
Zeka ö?renmek kalp hissetmek ister (Denis Ivanovic Fonvizin)
Zeka kendini faaliyete geçiren vas?talardan mahrum kal?nca ortaya ç?kar (Büyük Frederic)
Zekan?n özelli?i sahibinin laik oldu?u yola sürükler (Büyük Frederic)
Zekas?n? inkar edenin büyük bir zekas? var demektir (Lessing)
Zekan?n normali iyi ço?u zararl?d?r (Plautus)
Zeka paran?n tersidir ne kadar az ise o kadar rahat edersin (Paul Masson)
Zaman?m?z?n kötü anlay??lar?ndan biride Kurnazl???n zeka olarak bilinmesidir (Wiiliam Hazlitt)
Zeka dü?üncenin mikroskobudur (La Bryere)
Zeka sivridir ama geni? de?ildir her noktaya saplan?r fakat k?m?ldamaz (Tagore)
F?rsat olmadan zeka i?e yaramaz (Napolyon)
Sokrat ölüme mahkum edildi?inde, e?i:
- Haks?z yere öldürülüyorsun, diye a?lamaya
ba?lay?nca, Sokrat:
- Ne yani, birde hakl? yere mi öldürülseydim!
————————————-
Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen ya?ay??? ve
felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir
sokakta zenginli?inden ba?ka hiçbir?eyi olmayan
kibirli bir adamla kar??la??r.
?kisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün
de?ildir...
Ma?rur zengin, hor gördü?ü filozofa: "Ben bir
serserinin önünden kenara çekilmem" der. Diyojen,
kenara çekilerek gayet sakin ?u kar??l??? verir:
- Ben çekilirim!!
————————————-
Me?hur bir filozofa:
- Servet ayaklar?n?z?n alt?nda oldu?u halde neden bu
kadar fakirsiniz? diye soruldu?unda:
- Ona ula?mak için e?ilmek laz?m da ondan, demi?.
————————————-
Dostlar?ndan biri, Frans?z kral? 15. Lui' ye:
- Majesteleri, ak?l vergisi almay? hiç dü?ündünüz mü?
Hiç kimse budalala?? kabul etmeyece?ine göre, herkes
böyle bir vergiyi seve seve öder. Kral, alayl? alayl?
gülerek:
- Hakikatten enteresan bir fikir, cevab?n? vermi?. Bu
bulu?unuza kar??l?k, sizi ak?l vergisinden muaf
tutuyorum.
————————————-
Kulaklar?n?n büyüklü?ü ile ünlü Galile' ye
has?mlar?n?ndan biri:
- Efendim, kulaklar?n?z, bir insan için biraz büyük
de?il mi? Galile:
- Do?ru, demi?. Benim kulaklar?m bir insan için biraz
büyük ama, seninkiler de bir e??e?e göre fazla küçük
say?lmaz m??
————————————-
Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon' un bir
muharebede tenkide kalk???p parma??n? harita üzerinde
gezdirerek:
- Önce ?uras?n? almal?yd?n?z, sonra buradan geçerek
ötesini zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye
ba?lay?nca, Napolyon:
- Evet, Onlar parmakla al?nabilseydi dedi?in gibi
yapard?m.
————————————-
Bir toplant?da bir genç M. Akif küçük dü?ürmek için:
- Afedersiniz, siz veterinermisiniz? demi?. M. Akif
hiç istifini bozmadan ?u cevab? vermi?:
- Evet, biryeriniz mi a?r?yordu?
————————————-
?dam edilmek üzere olan bir mahkuma:
- Diyece?in bir ?ey var m?? diye sorduklar?nda:
- Bu bana iyi bir ders oldu!!
————————————-
Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanl? padi?ah? gibi
sefere ç?kaca?? yerleri gizli tutarm??. Bir sefer
haz?rl???nda, vezirlerinden biri ?srarla seferin
yap?laca?? ülkeyi sorunca, Yavuz ;
- Sen s?r saklamay? bilir misin? diye sormu?. Vezir:
- Evet hünkar?m, bilirim dedi?inde, Yavuz cevab?
yap??t?rm??:
- Bende bilirim.
————————————-
Sultan Alparslan 27 bin askeriyle bizans topraklar?nda
ilerlerken, ke?fe gönderdi?i askerlerden biri huzuruna
gelip tela?la:
- 300 bin ki?ilik dü?man ordusu bize do?ru yakla??yor,
der.
Alparslan hiç önemsemeyerek ?öyle der:
- Bizde onlara yakla??yoruz.
——————-
Bir filozofa sormu?lar: ?ansa inan?rm?s?n?z?
Filozof: Evet, yoksa sevmedi?im insanlar?n ba?ar?s?n?
neyle aç?klard?m
——-
akl?m?z? ve irademizi nefsimizden üstün tutabilece?imiz için bizler insan olarak yarat?lm???z"
çarm?ha gerilmekle e?de?ermi? "elveda"n? engelleyememek
yaL?¸?z; sє?¸i?¸ єLi?¸dє soLaca?ºsa?¼ ?ºopar ?²Ñ”?¸i daL??¼da?¸....
yaL?¸?zL??º ?²üтü?¸ da?¼arLar??¼? çaтLaт?yor...!!!
sє?¸siz gєçє?¸ ?½Ñ”r gєcє parLaya?¸ y?Ld?zLara u?¼uтLa ?²a?ºÑ‚??¼.YaL?¸?z sє?¸i dü?ü?¸Ñ”rє?º gözLєri?¼i ?ºapaтт??¼.RüyaLar??¼a girєrsi?¸ diyє єr?ºÑ”?¸dє?¸ yaтт??¼...
Bu aℓє?¼dє ?½Ñ”r?ºÑ”sє isуa?¸ sa?¸a a??º var!.
kö?eye oturmu? esrar çeken, çar?af paketi cebinde gezen, can? s?k?ld?m? adam kesen A?IK GÖRÜRSEN BEN! HATIRLA S.S.M.
BEN SENS?Z GEÇEN GÜNLER?ME ÜZÜLÜRKEN SEN BELK? BENS?ZL??E SEV?NECEKS?N AMA ?UNU UNUTMA B?R TANEM B?R GÜN SENDE SEVECEKS?N S.S.M.
SEN? SEVMEK ACILARIN EN BÜYÜ?Ü OLSA GEREK SEN? DÜ?ÜNÜRKEN GÖZYA?I DÖKMEK YA?ANAB?LECEK EN BÜYÜK SEV?NÇ DEMEK S.S.M.
YA?MUR MUTLULUGUMA GÖLGE DÜ?ÜRMEK ?Ç?N YA?IYORSUN ALDIRMIYORUM N?YET?N BEN? ISLATMAKSA BEN ZATEN A?LIYORUM S.S.M.
SEN? BULMAKTAN ÇOK ARAMAK ?STER?MSEN? SEVMEDEN ÖNCE ANLAMAK ?STER?M SEN? B?R ÖMÜR BOYU B?T?RMEK DE?L SANA HEP YEN?DEN BA?LAMAK ?STER?M S.S.M.
Seni dü?ünür, seni özlerim, sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur k?r bir kez ?eytan?n baca??n? beni hat?rla, bir son bahar serinli?inde... Seni, senden uzakta, sensiz, seninle ya??yorum

#2483

 
© 2015
AŞK