Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zekice Sözler

En Güzel Zekice Sözler 2014 K?sa Sayfas? - Sayfam?zda zekas?na hayran olaca??n?z derecede aniden ve birdenbire söylenen de?i?ik ve yeni k?sa zekice sözler facebook twitter sayfalar?n?zda kullanman?z için haz?rland?.
Aci çekmeyenler, baskalarinin aci çekebilecegini akillarina bile getiremezler
Akilli olanlar sebepler konusunda tartisirlarAma nihai karari sonucta surekli aptallar verir!
Alay, çogu zaman akil yoksullugundan ileri gelir
Askin ilk solugu mantigin son solugudur
Asla birilerinin umudunu kirma Belki de sahip olduklari tek sey odur
Ayakta olmek diz ustu yasamaktan daha cok onur vericidir!
Ayni hatayi iki kez yapma
Ayrilik, sevdanin merhemi oldugu gibi öfkeyi de kini de azaltir
Barisi korumanin en iyi yolu savasa hazir olmaktir
Baskalarini avutmakla kendi acilarini unutursun
Bazi yikilislar daha parlak kalkinislarin tesvikçisidir
Beklemeyi bilen insan herseyi elde edebilir
Bir düsmani bagislamak, bir dostu bagislamaktan daha kolaydir
Bir kadinin yüzünde tasidigi ifade, sirtina giydigi elbiseden daha önemlidir
Bir kavgada ilk sen vur ve sert olsun
Biri sana sarildiginda, önce onun kollarini gevsetmesini bekle
Birisine seni seviyorum deme firsatini asla kaçirma
ÖLÜLER Ç?ÇEK KOKLAMAZ
Amerikal? i? adam?, bir Çinliye alay ederek sormu?:
_Ölüleriniz, mezarlar?na koydu?unuz pirinçleri ne zaman yiyecek?
Çinli ba??n? kald?rmadan cevap vermi?:
- Sizin ölüleriniz, koydu?unuz çiçekleri koklad??? zaman.
YIKA DA GET?R
Süleyman Nazif ve Abdülhak ?inasi birlikte yemek yerken, ?inasi garsonu ça??r?r ve su ister. ?inasinin kirden ve mikroptan eldivenle el s?kacak derecede korktu?unu bilen Süleyman Nazif garsona seslenmeden edemez:
-O?lum, beyefendinin suyunu y?ka da öyle getir.
SUSTURUCU TEDAV?
Zamane gençlerinden biri, bir toplant?da Akifi küçük dü?ürmeye çal???p:
- Siz baytard?n?z, de?il mi? Demi?.
Akif, istifini bozmadan ?u cevab? vermi?:
- Evet, bir yeriniz mi a?r?yordu?
NE ALIRSINIZ?
Yahya Kemal bir yoku?u ç?k?ncaya kadar nefes nefese kal?r. Yoku?un sonundaki lokantadan bir garson seslenir:
-Buyrun beyim ne al?rs?n?z?
Yahya Kemal tebessümle:
-Evlat, müsaade edersen bir nefes alaca??m.
SIR SAKLAMAK
Yavuz Sultan Selim, bir çok Osmanl? Padi?ah? gibi devletin selameti için sefer haz?rl?klar?n? gizli tutarm??. Bir keresinde vezirlerinden biri ?srarla seferin yap?laca?? ülkeyi sorunca, Yavuz ona:
- Sen s?r saklamas?n? bilir misin? diye sormu?.
Vezir, Yavuzdan cevap alaca?? ümidiyle:
-Evet hünkar?m, bilirim dedi?inde, Sultan Yavuz cevab? yap??t?rm??:
-Ben de bilirim.
CENNET?N YOLU
Hristiyan din adamlar?ndan biri, Ülkemize gelerek küçük bir çocuktan kendisine o ?ehirdeki kiliseyi göstermesini ister. Kiliseye ula?t?klar?nda, papaz:
-Aferin çocu?um, der. Yar?n buraya gel de, sana cennetin yolunu göstereyim.
Çocuk, papaz?n niyetini sezerek:
- Siz, kilisenin yolunu dahi bilmiyorsunuz, diye cevap verir. Cennetin yolunu nas?l bileceksiniz ki?
NE ALIRSINIZ ?
Çok ?i?man olan Yahya Kemâl, bir yoku?un sonundaki lokantan?n önünde dinlenirken, içeriden ç?kan garson:
-Buyurun beyim, diye at?lm??. Ne al?rs?n?z?
Yahya Kemal, tebessüm edip:
-Evlât, demi?. Müsaade edersen biraz nefes alaca??m.
ÇANAKKALE ?Ç?NDE
?ngiliz garson, Türk mü?teriye:
-Çanakkalede çok askerimizi öldürdü?ünüz için sizleri pek sevmeyiz deyince, bizimkinden gayet so?ukkanl? bir ?ekilde ?u cevab? alm??:
-Orada ne i?iniz vard??
HASTANIN YEME??
Lokman Hekime:
-Hastam?za ne yedirelim? diye sorduklar?nda, ?u cevab? vermi?:
-Ac? söz yedirmeyin de, ne yese olur.
NEYZEN?N NEZAKET?!
Mehmet Âkif, elini y?kad?ktan sonra, Neyzen Tevfik'in kendisine uzatt??? havlunun kirini görünce:
-Hay?r, diye ba??rm??. Elimi daha yeni y?kad?m.
GÖNÜLSÜZ GÖNÜL
Abdülhak Hâmidin evindeki sohbette, konu gençlik ve ihtiyarl?ktan aç?l?r. Ya?? geçmi? bir han?m, Abdülhak Hamide döner ve:
-Efendim, gönül kocamaz! der.
Hamid cevap verir:
-Kocamaz ama, kocam?? bir vücut içinde oturmak da istemez.
BÖYLE KORUNUR
Çok de?erli olan kütüphanesini millete vakfeden Koca Rag?p Pa?a, onlar?n bak?m? için tan?d?klar?ndan birini memur tayin eder.
Bir gün ans?z?n kütüphanesini ziyarete giden Pa?a, etraf? ve kitaplar? toz, toprak içinde bulunca can? çok s?k?l?r ve belli etmemeye çal??arak:
-Seni tebrik ederim yavrum, der. Gerçekten de gerçekten de emniyetli bir adamm??s?n. Teslim edilen ?eylere hiç el sürmemi?sin, âferin!
VELÂYET?N GÖRDÜ?Ü
Fatih Sultan Mehmet, çocuklu?unda biraz yaramazl?k yap?nca, babas? olan 2. Murat Han:
-Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz diye ç?k???r.
Orada bulunan ve velâyet s?rr?yla kalp gözü aç?k olan Ak?emseddin Hazretleri, hafifçe gülümseyerek ?öyle der:
-Peder ne der, kader ne der.
ÇIKMAYAN MANA
Mehmet Akif, Baytar Mektebinde müdür muavini olarak çal??t??? bir dönemde, muhasebeden gelen bir yaz?y? anlayamaz. Yaz?y? kaleme alan Salih Efendiyi aratarak yaz?da ne demek istedi?ini sorar:.:
-Salih Efendi ?ki türlü mana ç?ks?n diye böyle yazd?k efendim cevab?n? verince, Akif dayanamaz ve:
-Hayret do?rusu, der. Biz birini bile ç?kartamad?k da.
SOKRAT VE B?LEYTA?I
Talebelerden biri Sokrata sormu?:
-Herkese güzel konu?ma dersleri verdi?in ve onlara hitabet sanat?n? ö?retti?in halde, niçin sen de ç?k?p bir konu?ma yapm?yorsun?
-Evlat, demi? Sokrat. Bileyta?? keskin de?ildir amma, en sert demiri bile keskin eder...
ANLADI?ININ ?SPATI
Tan?d?klardan biri, yazd??? roman?n müsveddelerini Neyzen Tevfike göstererek fikrini sorar:
Neyzen be?enmedi?ini ifade edince, adam:
-?yi ama, der. Siz hiç roman yazmad?n?z ki!
Neyzen Tevfik ?u cevab? verir:
-Ben yumurtan?n tazesini bayat?n? iyi anlar?m. Ama bu güne kadar hiç yumurtlamad?m.
B?RB?R?NE BA?LI
Hâkim, kaza yaparak birkaç ki?inin ölümüne yol açan bir ?oförün ehliyetini iptal edince, ?oför:
-Aman hakim bey, diye s?zlanm??. Benim ya?ayabilmem, ?oförlük yapmama ba?l?.
Hâkim cevap vermi?:
-Ba?kalar?n?n ya?amas? da sizin ?oförlük yapmaman?za ba?l?.
AK?AM YEME??
Yahya Kemâl, dostlar?ndan birine:
-Bu ak?am yeme?i benimle yer misin? Diye sorunca, arkada??:
-Hay hay! Der. Çok memnun olurum. Hiçbir mazeretim yok!
Yahya Kemal gülümseyerek kar??l?k verir:
-?yi öyleyse, bu ak?am size geliyorum.
HAKLI ÖLÜM
Sokrat ölüme mahkum edildi?inde, e?i:
-Haks?z yere öldürüyorsunuz, diye a?lamaya ba?lay?nca,
Sokrat:
-Ne yani, demi?. Bir de hakl? yere mi öldürseydim?
HZ. ADEM?N M?RASI
Fatih Sultan Mehmet, adamlar? ile gezerken, yan?na sokulan dilenciye bir alt?n vermi?. Dilenci paray? al?nca:
-Aman Sultan?m, demi?. Koskoca bir padi?ah, karde?ine bu kadar para verir mi?
Fatih Sultan Mehmet, nereden karde? oldu?unu sorunca, dilenci:
-?kimiz de Hazreti Ademin çocuklar? de?il miyiz? demi?. Elbette karde?iz.
Sultan Fatih:
-Bu ke?fini sak?n ba?kas?na söyleme, diye gülümsemi?. Di?er karde?lerimiz de pay isterse, sana z?rn?k bile dü?mez.
GÖNLÜMÜ FETHETT??? ?Ç?N
Fatihe sorarlar:
-?stanbulu niçin fethettin?
Cevap verir:
-Önce o benim gönlümü fethetti?i için!
DÜ?MANIN CANI
?air Nefi bir toplant?da konu?urken, dü?manlar?ndan biri içeri girmi?, fakat herkese selam verdi?i halde kendisine:
-Merhaba can?m! demi?.
Nefi durur mu? Hemen cevab? yap??t?rm??:
-Derhal ç?k?yorum.
F?K?R YAKALAMAK
?ahabettin Süleyman, bir gün Ahmet Ha?im'e:
-Üç günden beri zihnimde önemli bir fikir sakl?yorum, dedi?inde, Ahmet Ha?im, onun fikir üretmedeki k?s?rl???n? ima ederek ?öyle demi?:
-Günaht?r yahu, sal?ver gitsin ?u fikri. Zavall?c?k günlerden beri tek ba??na kim bilir ne kadar s?k?lm??t?r?
UYKU KARDE?L???
Mevlana Hazretleri, talebelerinin biriyle yürürken, yol kenar?nda birkaç köpe?in sarma? dola? uyuduklar?n? görürler.
Yan?ndaki talebesi:
-Güzel bir karde?lik örne?i, der. Ke?ke insanlar da bundan ibret alsa.
Mevlana, tebessüm ederek kar??l?k verir:
-Aralar?na bir kemik at?ver de, gör karde?liklerini.
DÜNYANIN YÜZÜ
Hastal?ktan ötürü gözleri kapanm?? olan bir adam, halk ?airi Seyraniye:
-Bende dünyay? görecek göz mü kald?? diye ?ikayette bulununca, söz eri Seyrani:
-Hiç üzülme dostum demi?. Zaten dünyaya da bak?lacak surat kalmad?.
BRAVO!..
Genç bir ?air, saçma sapan ?iirlerini Victor Hugoya okuduktan sonra:
-Üstad, diye sormu?. ?iirlerimi nas?l buldunuz?
Victor Hugo:
-Vezinsiz, kafiyesiz ve manas?z bir ?ey yazmak istemi? ve tam muvaffak olmu?sunuz, demi?. Bravo do?rusu.

#2484

 
© 2015
AŞK