Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zorlukla ?lgili Sözler

Bir i?i en zor yan?ndan dü?ün ki yaparken güçlük çekmiyesin. Samuel Johnson

Bir problemin güç oldu?unu bana söyleme; e?er o zor olmasayd?, zaten bir problem olmazd?. Foch

Dünyan?n en zor üç ?eyi ?unlard?r: S?r tutmak, kusur ba???lamak, bo? vakitlerini de?erlendirmek. Chilo

Hayat?n çe?itli güçlüklerine kar?? üç ?ey hediye edilmi?tir; ümit, uyku ve gülmek. Immanuel Kant

Hayatta en zor ?ey, gayesiz insanlarla birlikte ya?amak mecburiyetinde kalmakt?r. Cenap ?ehabettin

Hiçbir ?ey zor de?ildir, yeter ki onu ufak parçalara ay?rmas?n? bilelim. Henry Ford

?nsan?n k?ymetini meydana ç?karan u?rad??? zorluklard?r. A. Thiers

Zorluklara tahakküm eden kolayl?klara ula??r. Hz. Ali r. a.

Zaferin büyüklü?ü, mücadelenin zorlu?u ile ölçülür. Grillpazer

Zorluklar hayat?m?z?n bile?i ta??d?r. Biz onlara sürtüne sürtüne keskinle?iriz. Gassion

Zorluklar, ba?ar?n?n de?erini artt?ran süslerdir. Moliere

Zorluklara kar?? k?zmak onu yenemeyece?imizi anlamak demektir. R. Tagore

#1150

 
© 2015
AŞK